SFS 2005:196 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2005:196 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
050196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 14 april 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 5 kap. 16 § och 8 kap. 10 § kon-

kurslagen (1987:672) skall ha följande lydelse.

5 kap.

16 § En fordran mot gäldenären som har förvärvats genom en överlåtelse
från tredje man senare än tre månader före den i 4 kap. 2 § angivna frist-
dagen får inte användas till kvittning mot en fordran som gäldenären hade
när borgenären förvärvade sin fordran, om förvärvet inte med hänsyn till
omständigheterna kan anses som ordinärt. En fordran mot gäldenären får
inte heller användas till kvittning, om den har förvärvats genom sådan över-
låtelse och borgenären då hade skälig anledning att anta att gäldenären var
insolvent.

En borgenär som har satt sig i skuld till gäldenären under sådana omstän-

digheter att det är att jämställa med en betalning med annat än sedvanliga
betalningsmedel får inte kvitta i den mån en sådan betalning hade kunnat bli
föremål för återvinning.

8 kap.

10 §

3 En borgenär som innehar lös egendom med handpanträtt får själv

ombesörja att egendomen säljs på auktion. En sådan försäljning får dock inte
utan förvaltarens samtycke äga rum tidigare än fyra veckor efter edgångs-
sammanträdet. Borgenären skall minst en vecka innan han vidtar åtgärd för
egendomens försäljning ge förvaltaren tillfälle att lösa in egendomen. Om
det är fråga om ett fartyg eller gods i fartyg eller i luftfartyg eller intecknade
reservdelar till luftfartyg, skall egendomen säljas exekutivt.

Finansiella instrument och valuta får omedelbart säljas eller realiseras ge-

nom avräkning av en borgenär som har egendomen som säkerhet, om det
sker på ett affärsmässigt rimligt sätt. Består säkerheten av onoterade aktier i
konkursgäldenärens dotterbolag, skall borgenären dock först fråga förvalta-
ren om konkursboet vill lösa in aktierna.

1 Prop. 2004/05:30, bet. 2004/05:FiU24, rskr. 2004/05:190.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om stäl-
lande av finansiell säkerhet (EGT L 168, 27.6.2002, s. 43, Celex 32002L0047).

3 Senaste lydelse 1999:1310.

SFS 2005:196

Utkom från trycket
den 26 april 2005

background image

2

SFS 2005:196

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Borgenären skall minst tre veckor i förväg underrätta förvaltaren om tid

och plats för en auktion som inte hålls i exekutiv ordning.

Har egendomen sålts på annat sätt än exekutivt, skall borgenären för för-

valtaren redovisa vad som har flutit in.

Vill inte borgenären själv sälja egendomen, får förvaltaren ombesörja för-

säljningen. En inteckning i luftfartyg eller i reservdelar till luftfartyg som
har lämnats som pant av den intecknade egendomens ägare får dock inte säl-
jas av förvaltaren. Han får bara låta sälja den rätt till andel i inteckningen
som enligt vad som är särskilt föreskrivet kan tillkomma gäldenären.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.
2. Vid konkurs som beslutats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmel-

ser.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.