SFS 2006:231 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2006:231 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
060231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 30 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4

kap. 1

§ konkurslagen

(1987:672) skall ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

2 �&tervinning till konkursbo får på begäran av boet ske i enlighet med

vad som anges i detta kapitel.

�&tervinning får dock inte ske av
1. betalning av
a) skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 eller 1 b § skattebetalningslagen

(1997:483),

b) skatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen (2006:228) med

särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

c) tull och
d) ränta på belopp som avses i a�c, om beloppet var förfallet till betalning,
2. betalning av eller förmånsrätt för underhållsbidrag enligt äktenskaps-

eller föräldrabalken, om bidragsbeloppet var förfallet till betalning och den
underhållsberättigade inte har gynnats på ett otillbörligt sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167.

2 Senaste lydelse 2003:538.

SFS 2006:231

Utkom från trycket
den 20 april 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.