SFS 2002:266 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2002:266 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
020266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 2 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4

kap. 12

§ konkurslagen

(1987:672) skall ha följande lydelse.

4 kap.

12 §

Säkerhet som gäldenären har överlämnat senare än tre månader före

fristdagen och som inte var betingad vid skuldens tillkomst eller inte har
överlämnats utan dröjsmål efter skuldens tillkomst går åter, om inte säker-
ställandet med hänsyn till omständigheterna ändå kan anses som ordinärt.
Har säkerheten överlämnats till någon som är närstående till gäldenären
dessförinnan men senare än två år före fristdagen, går den åter under angivna
förutsättningar, om det inte visas att gäldenären varken var eller genom åt-
gärden blev insolvent.

Med överlämnande av säkerhet jämställs annan åtgärd av gäldenären eller

borgenären som är avsedd att trygga borgenärens rätt.

När säkerheten förutsätter inskrivning, skall dröjsmål som sägs i första

stycket anses föreligga om ansökan har gjorts senare än på den inskrivnings-
dag som inträffar näst efter två veckor från skuldens tillkomst.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:57, bet. 2001/02:LU20, rskr. 2001/02:208.

SFS 2002:266

Utkom från trycket
den 22 maj 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.