SFS 2005:243 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2005:243 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
050243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 4 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 28 § konkurslagen

(1987:672) skall ha följande lydelse.

12 kap.

28 § På ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av ackordet kan
rätten förklara att den eftergift som genom ackordet har medgetts gäldenären
förfaller, om

1. gäldenären
a) har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer,
b) har gjort sig skyldig till uppsåtligt försvårande av konkurs eller exeku-

tiv förrättning, eller

c) i hemlighet har gynnat någon borgenär i syfte att inverka på ackordsfrå-

gan,

2. gäldenären har åsidosatt vad som åligger honom enligt 26 § andra

stycket, eller

3. gäldenären på något annat sätt uppenbart har försummat sina åtaganden

enligt ackordet.

Förlikning är inte tillåten i en fråga som avses i första stycket.
�ven om den eftergift som har medgetts gäldenären förklaras förfallen,

får borgenärerna göra ackordet i övrigt gällande mot gäldenären eller mot
den som har gått i borgen för ackordet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:69, bet. 2004/05:JuU24, rskr. 2004/05:208.

SFS 2005:243

Utkom från trycket
den 17 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.