SFS 2004:306 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2004:306 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
040306.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672

)

;

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7

kap. 2

§ konkurslagen

(1987:672) skall ha följande lydelse.

7 kap.

2 §

2

Förvaltare utses av rätten.

Rätten bestämmer också antalet förvaltare. Flera än en förvaltare får utses

om det med hänsyn till boets omfattning och beskaffenhet är behövligt att
förvaltningen delas eller att den handhas odelad av flera. Om en förvaltare är
jävig men det med hänsyn till förhållandena i konkursen är olämpligt att ent-
lediga honom, får rätten utse någon annan att sköta förvaltningen i den del
förvaltaren är jävig.

Om boets förvaltning skall vara delad, skall en förvaltare utses för varje

del av förvaltningen. Rätten bestämmer efter vilka grunder delningen skall
ske.

Särskilda bestämmelser om att ett allmänt ombud skall delta i konkursför-

valtningen finns i försäkringsrörelselagen (1982:713), lagen (2002:149) om
utgivning av elektroniska pengar och lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsrörelse.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2

Senaste lydelse 1989:1084.

SFS 2004:306

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.