SFS 2000:504 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2000:504 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
000504.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5

kap. 1

§ konkurslagen

(1987:672) skall ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

I konkurs får endast en fordran som har uppkommit innan konkursbe-

slutet meddelades göras gällande, om inte något annat följer av 3 kap. 2 § el-
ler bestämmelser i annan lag.

En fordran får göras gällande i konkurs även om den är beroende av vill-

kor eller inte är förfallen till betalning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:82, bet. 1999/2000:SkU21, rskr. 1999/2000:245.

SFS 2000:504

Utkom från trycket
den 19 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.