SFS 2003:538 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2003:538 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
030538.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 17 juli 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om konkurslagen (1987:672)

dels

att 2 kap. 10 a §, 4 kap. 1 §, 11 kap. 22 §, 12 kap. 11 och 21 §§ samt

14 kap. 18 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i 5 kap. skall införas en ny paragraf, 18 §, samt närmast före

18 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

10 a §

2

Om företagsrekonstruktion pågår enligt lagen (1996:764) om före-

tagsrekonstruktion, skall en borgenärs ansökan om konkurs, i fall gäldenären
begär det, förklaras vilande i avvaktan på att företagsrekonstruktionen upp-
hör.

Finns det särskilda skäl att anta att borgenärens rätt allvarligt äventyras,

får dock rätten besluta att försätta gäldenären i konkurs. Innan ett sådant be-
slut meddelas skall rekonstruktören beredas tillfälle att yttra sig.

4 kap.

1 §

�&tervinning till konkursbo får på begäran av boet ske i enlighet med

vad som anges i detta kapitel.

�&tervinning får dock inte ske av
1. betalning av
a) skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 eller 1 b § skattebetalningslagen

(1997:483),

b) skatt enligt fordonsskattelagen (1988:327),
c) tull och
d) ränta på belopp som avses i a�c,
om beloppet var förfallet till betalning,
2. betalning av eller förmånsrätt för underhållsbidrag enligt äktenskaps-

eller föräldrabalken, om bidragsbeloppet var förfallet till betalning och den
underhållsberättigade inte har gynnats på ett otillbörligt sätt.

1

Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222.

2

Senaste lydelse 1996:775.

SFS 2003:538

Utkom från trycket
den 19 augusti 2003

background image

2

SFS 2003:538

5 kap.

Ett konkursbos ansvar för lönefordringar

18 §

Om en arbetstagare fortsätter att fullgöra sina åtaganden enligt an-

ställningsavtalet, ansvarar konkursboet för arbetstagarens fordran på lön el-
ler annan ersättning för arbete som belöper på tid efter en månad från kon-
kursbeslutet.

11 kap.

22 §

Om utdelning eller efterutdelning har utfallit på ett företagsinteck-

ningsbrevs belopp, skall förvaltaren anmäla detta till inskrivningsmyndighe-
ten. Anmälan skall göras sedan beslutet att fastställa utdelningen eller efter-
utdelningen har vunnit laga kraft eller, i fall som avses i 21 §, när utbetal-
ningen har ägt rum. Tillsammans med anmälningen skall förvaltaren sända
in utdelningsförslaget eller någon annan handling som visar fördelningen.

När inteckningsborgenären lyfter betalning, skall detta antecknas på in-

teckningsbrevet.

12 kap.

11 §

3

Vid omröstning i ackordsfrågan får rösträtt utövas endast för beva-

kade fordringar. En borgenär som kan få täckning för sin fordran genom
kvittning eller vars fordran är förenad med förmånsrätt deltar dock inte i om-
röstningen. En borgenär, som har rätt till betalning först efter övriga borge-
närer, deltar inte heller i omröstningen, såvida inte de övriga borgenärerna
medger det.

Om en borgenär helt eller delvis avstår från kvittningsrätt eller förmåns-

rätt, deltar han i motsvarande mån. Kan en borgenärs fordran endast till viss
del täckas genom kvittning eller understiger värdet av den egendom i vilken
borgenären har särskild förmånsrätt eller förmånsrätt på grund av företagsin-
teckning hans fordran, deltar han med återstående del av fordringen.

En svarande som med anledning av en återvinningstalan har fått eller kan

få en fordran mot gäldenären, får utan bevakning delta med fordringen i om-
röstningen.

Innebär ackordsförslaget att borgenärer som inte har förmånsrätt skall få

full betalning intill visst belopp, får rösträtt inte utövas för de fordringar som
därigenom får full betalning.

Med borgenärer som har förmånsrätt likställs en borgenär som till säker-

het för sin fordran har gjort förbehåll om återtaganderätt.

21 §

4

Ett fastställt ackord är bindande för alla borgenärer, kända och

okända, som har haft rätt att efter bevakning rösta om ackordsförslaget.

En borgenär, som har rätt till betalning först efter övriga borgenärer, för-

lorar sin rätt till betalning av gäldenären, om inte alla borgenärer som enligt
11 § hade rätt att rösta om ackordsförslaget tillgodoses fullt ut genom ackor-
det.

3

Senaste lydelse 1996:775.

4

Senaste lydelse 1996:775.

background image

3

SFS 2003:538

Den som har förmånsrätt i viss egendom eller förmånsrätt på grund av fö-

retagsinteckning är bunden av ackordet i fråga om belopp som inte kan tas ut
ur egendom som omfattas av förmånsrätten.

En borgenär har, utan hinder av ackordet, den rätt till kvittning som han

kan ha enligt 5 kap. 15 och 16 §§.

14 kap.

18 §

Av arvodet till förvaltaren eller sådan rådgivare eller förlikningsman

som har utsetts enligt 7 kap. 7 § skall, om det i boet finns egendom i vilken
särskild förmånsrätt äger rum och i den mån det inverkar på de borgenärers
rätt som inte har sådan förmånsrätt i egendomen eller på statens ansvar för
konkurskostnaderna, den del som avser egendomen i fråga fastställas att be-
talas ur egendomens avkastning och köpeskilling.

Då särskild förmånsrätt äger rum i boet tillhörig egendom, får inte till

skada för någon med samma eller bättre förmånsrätt, av egendomens avkast-
ning och köpeskilling betalas någon annan konkurskostnad än som har sagts
i första stycket.

Med arvode som sägs i första stycket jämställs vid tillämpningen av denna

paragraf konkursboets kostnader för vård och försäljning av egendomen i
fråga.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. I fråga om företagshypotek på grund av en inteckning som har beviljats

före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser fram till den 1 januari
2005.

3. Vid en konkurs som har beslutats på grund av en ansökan som gjorts

före ikraftträdandet tillämpas alltid äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.