SFS 2006:551 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2006:551 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
060551.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 2

§ konkurslagen

(1987:672) skall ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

2 Med fristdag avses dagen då ansökningen om gäldenärens försättande

i konkurs kom in till tingsrätten.

Har beslut meddelats om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764)

om företagsrekonstruktion avses med fristdag i stället dagen för ansökan om
företagsrekonstruktion, såvida konkursansökningen har gjorts under före-
tagsrekonstruktionen eller inom tre veckor från det att rätten beslutat att fö-
retagsrekonstruktionen skall upphöra.

Har ansökan om skuldsanering gjorts avses med fristdag i stället dagen för

denna ansökan, såvida konkursansökningen har gjorts inom tre veckor från
det att frågan om skuldsanering avgjordes.

Har ett dödsbo avträtts till förvaltning av boutredningsman avses med

fristdag dagen för ansökningen om detta, såvida boutredningsman har för-
ordnats senare än tre månader före den dag som annars skulle anses som
fristdag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286.

2 Senaste lydelse 1996:775.

SFS 2006:551

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.