SFS 2006:706 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2006:706 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
060706.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om konkurslagen (1987:672)2

dels att 13 kap. 8 § skall upphöra att gälla,
dels att i 1 kap. 3 § orden ⬝en tillsynsmyndighet⬝ skall bytas ut mot ⬝till-

synsmyndigheten⬝,

dels att i 2 kap. 6 § ordet ⬝kronofogdemyndighet⬝ skall bytas ut mot ⬝Kro-

nofogdemyndigheten⬝,

dels att 2 kap. 12 §, 7 kap. 25 § och 16 kap. 8 § skall ha följande lydelse.

2 kap.

12 § Finns det sannolika skäl för bifall till en konkursansökan och kan det
med skäl befaras att gäldenären genom att resa utomlands undandrar sig en
skyldighet eller överträder ett förbud som enligt denna lag gäller i konkurs,
får rätten, om det finns särskild anledning till det, förbjuda gäldenären att
resa utomlands i avvaktan på att ansökningen prövas. Om ett sådant rese-
förbud meddelas, får i samband därmed eller senare gäldenären åläggas att
lämna ifrån sig sitt pass till Kronofogdemyndigheten. Om gäldenären inte
har något pass, får förbud att utfärda pass för honom meddelas. Gäldenären
får häktas, om det är uppenbart otillräckligt med ett reseförbud.

Om gäldenären är en juridisk person, tillämpas första stycket även på den

styrelseledamot, verkställande direktör, bolagsman och likvidator som har
avgått eller entledigats senare än ett år före den dag då konkursansökningen
kom in till tingsrätten.

Beträffande en sådan säkerhetsåtgärd som avses i denna paragraf tilläm-

pas bestämmelserna i 15 kap. 5, 6 och 8 §§ rättegångsbalken, om inte något
annat följer av denna lag. En säkerhetsåtgärd kan inte hindras av att säkerhet
ställs. Inte heller kan en beviljad säkerhetsåtgärd hävas av denna anledning.
Kostnaden för häktning betalas av staten.

7 kap.

25 §

3 Kronofogdemyndigheten är tillsynsmyndighet.

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av
2 kap. 6 § 1999:125
13 kap. 8 § 2003:694.

3 Senaste lydelse 1996:1440.

SFS 2006:706

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

2

SFS 2006:706

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

16 kap.

8 §

4 Tillsynsmyndigheten får överklaga tingsrättens beslut, om beslutet rör

1. utseende eller entledigande av förvaltare, antalet förvaltare eller del-

ning av förvaltningen mellan flera förvaltare,

2. arvode, kostnadsersättning eller förskott till förvaltare,
3. reseförbud eller skyldighet för gäldenären att lämna ifrån sig sitt pass,

förbud att utfärda pass, hämtning eller häktning eller föreläggande eller ut-
dömande av vite,

4. uppdrag som eller arvode till rådgivare eller förlikningsman,
5. avslag på en framställning om att inleda bevakningsförfarande,
6. avskrivning av konkurs enligt 10 kap. 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2003:694. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.