SFS 2003:893 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2003:893 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
030893.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 27 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 14

kap. 11

§ konkurslagen

(1987:672) skall ha följande lydelse.

14 kap.

11 §

En förvaltare får inte lyfta sitt arvode förrän han har avgett slutredo-

visningen för sin förvaltning. När arvodesframställningen lämnats in till rät-
ten får dock förvaltaren, utan särskilt beslut av rätten, lyfta den del av det be-
gärda arvodet som motsvarar den mervärdesskatt som beräknats för arvodet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:112, bet. 2003/04:LU1, rskr. 2003/04:25.

SFS 2003:893

Utkom från trycket
den 8 december 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.