SFS 2022:979 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2022:979 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
SFS2022-979.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i konkurslagen (1987:672)

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 10 a § och 5 kap. 14 §
konkurslagen (1987:672) ska ha följande lydelse.

2 kap.
10 a §
2 Om det pågår en företagsrekonstruktion, ska en borgenärs ansökan
om konkurs, ifall gäldenären begär det, förklaras vilande i avvaktan på att
företagsrekonstruktionen upphör.

Om det finns särskilda skäl att anta att borgenärens rätt allvarligt äventy-

ras, får dock rätten besluta att försätta gäldenären i konkurs. Innan ett sådant
beslut meddelas ska rekonstruktören ges tillfälle att yttra sig.

5 kap.
14 §
3 Om en gäldenär som i en konkurs har fått ackord återigen blir försatt
i konkurs innan ackordet har fullgjorts, har en borgenär vars fordran har satts
ned genom ackordet rätt till utdelning för fordringens hela ursprungliga be-
lopp med avdrag för vad borgenären redan har fått. Utdelningen får dock
inte vara större än vad borgenären har rätt till enligt ackordet.

Första stycket tillämpas också när gäldenären har fått en skulduppgörelse

i en under företagsrekonstruktion fastställd rekonstruktionsplan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
2. Den äldre lydelsen av 5 kap. 14 § gäller fortfarande när en gäldenär har

fått ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruk-
tion.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.
2 Senaste lydelse 2003:538.
3 Senaste lydelse 1996:1056.

SFS

2022:979

Publicerad
den

23 juni 2022

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.