SFS 2005:1052 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2005:1052 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
051052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2

kap. 1

§ konkurslagen

(1987:672) skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 § Ansökan om konkurs görs skriftligen hos den tingsrätt där gäldenären
bör svara i tvistemål som angår betalningsskyldighet i allmänhet. Ansök-
ningshandlingen skall vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller sö-
kandens ombud.

Sökanden skall ange och styrka de omständigheter som gör rätten behörig,

om de inte är kända.

En ansökan skall avvisas, om det inte av den framgår vilken tingsrätt som

är behörig och sökanden inte följer ett föreläggande att avhjälpa bristen.

I 2 § lagen (2005:1046) med kompletterande bestämmelser till insolvens-

förordningen finns ytterligare bestämmelser om ansökans innehåll.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93.

SFS 2005:1052

Utkom från trycket
den 16 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.