SFS 1999:1095 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 1999:1095 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
991095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 9 §, 6 kap. 1 § och 7 kap.

19 § konkurslagen (1987:672) skall ha följande lydelse.

2 kap.

9 §

En gäldenär, som är eller senare än ett år före konkursansökningen har

varit bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078), skall om inte
annat visas anses insolvent, om

1. gäldenären har uppmanats av en borgenär att betala klar och förfallen

skuld men underlåtit att göra detta inom en vecka och

2. borgenären begär gäldenären i konkurs inom tre veckor därefter och

skulden då ännu inte är betald.

Borgenärens uppmaning skall innehålla en upplysning om att en konkurs-

ansökan kan följa. Uppmaningen skall delges gäldenären. Delgivning enligt
12 § delgivningslagen (1970:428) får ske endast om det finns anledning att
anta att gäldenären har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Första och andra styckena gäller inte sådana juridiska personer som anges

i 2 kap. 2 § bokföringslagen och som inte driver näringsverksamhet.

6 kap.

1 §

2

En gäldenär som är en fysisk person får inte under konkursen driva

näringsverksamhet som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen
(1999:1078). Verksamhet som innebär utövning av rättighet som avses i 2
kap. 1 § regeringsformen eller 1 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 § eller 13 kap.
1 § tryckfrihetsförordningen eller 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2 eller 8 § eller 10
kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen omfattas dock inte av förbudet. Inte hel-
ler omfattas jordbruksverksamhet.

Om näringsförbud efter särskild prövning finns det bestämmelser i lagen

(1986:436) om näringsförbud.

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

2

Senaste lydelse 1991:1562.

SFS 1999:1095

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

2

SFS 1999:1095

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

7 kap.

19 §

Förvaltaren skall, oavsett vad som gäller i fråga om bokföringsskyl-

dighet för gäldenären, löpande bokföra in- och utbetalningar, om inte god re-
dovisningssed kräver att bokföringen sker på något annat sätt.

Förvaltaren skall bevara räkenskapsmaterialet under minst tio år från ut-

gången av det kalenderår då konkursen avslutades. I övrigt tilllämpas 7 kap.
bokföringslagen (1999:1078).

Första stycket medför inte någon inskränkning i den bokföringsskyldighet

som kan vara särskilt föreskriven för att möjliggöra kontroll över viss verk-
samhet.

Beträffande skyldighet att sörja för underlag för deklarations- och upp-

giftsskyldighet och för kontroll därav finns särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.