SFS 2002:1125 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2002:1125 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
021125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 19 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 kap. 9 och 15 §§ konkurslagen

(1987:672) skall ha följande lydelse.

7 kap.

9 §

Förvaltaren är skyldig att på begäran lämna upplysningar om boet och

dess förvaltning till rätten, borgenärer, granskningsmän, gäldenären eller
tillsynsmyndigheten.

Förvaltaren är dock inte skyldig att lämna borgenärer, granskningsmän el-

ler gäldenärer upplysningar om en anmälan enligt 16 § innan han avger slut-
redovisning.

15 §

2

Förvaltaren skall snarast upprätta en skriftlig berättelse om boets till-

stånd och om orsakerna till gäldenärens obestånd, såvitt de har kunnat utrö-
nas, och om möjligt ange vid vilken tidpunkt obeståndet kan antas ha inträtt.
Berättelsen skall vidare innehålla

1. en översikt över tillgångar och skulder av olika slag,
2. en uppgift om huruvida det har förekommit något sådant förhållande

som kan föranleda återvinning till konkursboet,

3. en uppgift om huruvida det finns skälig anledning att anta att någon en-

ligt bestämmelserna i aktiebolagslagen (1975:1385) eller lagen (1987:667)
om ekonomiska föreningar är skyldig att återbära olovlig vinstutdelning el-
ler annan olovlig utbetalning eller att enligt dessa lagar eller lagen
(1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag utge skadestånd till aktiebo-
lag, ekonomisk förening eller handelsbolag,

4. en uppgift i förekommande fall om vid vilken tidpunkt skyldighet en-

ligt 13 kap. 12 § aktiebolagslagen att upprätta en kontrollbalansräkning kan
antas ha inträtt, om denna tidpunkt kan utrönas,

5. en uppgift om vilket bokföringssystem en gäldenär som är eller under

det senaste året före konkursansökningen har varit bokföringsskyldig har
tillämpat och hur bokföringsskyldigheten har fullgjorts.

Berättelsen skall snarast och senast sex månader från konkursbeslutet

skickas till rätten, tillsynsmyndigheten och varje borgenär som begär det.
När det finns särskilda omständigheter får rätten medge anstånd med avläm-

1

Prop. 2001/02:191, bet. 2002/03:KU13, rskr. 2002/03:38.

2

Senaste lydelse 2001:933. �ndringen innebär bl.a. att första stycket 5 upphävs.

SFS 2002:1125

Utkom från trycket
den 30 december 2002

background image

2

SFS 2002:1125

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

nandet av berättelsen. Har gäldenären varit bokföringsskyldig, skall den av
gäldenären senast uppgjorda balansräkningen bifogas berättelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.