SFS 2011:731 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672);

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2011:731 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672);
110731.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 8 kap. 10 § konkurslagen

(1987:672) ska ha följande lydelse.

8 kap.

10 §

3

En borgenär som innehar lös egendom med handpanträtt får själv

ombesörja att egendomen säljs på auktion. En sådan försäljning får dock inte
utan förvaltarens samtycke äga rum tidigare än fyra veckor efter edgångs-
sammanträdet. Borgenären ska minst en vecka innan han vidtar åtgärd för
egendomens försäljning ge förvaltaren tillfälle att lösa in egendomen. Om
det är fråga om ett fartyg eller gods i fartyg eller i luftfartyg eller intecknade
reservdelar till luftfartyg, ska egendomen säljas exekutivt.

Finansiella instrument och valuta får omedelbart säljas eller realiseras

genom avräkning av en borgenär som har egendomen som säkerhet, om det
sker på ett affärsmässigt rimligt sätt. Detsamma gäller fordringar som upp-
kommit på grund av att ett kreditinstitut, eller ett motsvarande utländskt
institut, har beviljat ett penninglån. Består säkerheten av onoterade aktier i
konkursgäldenärens dotterbolag, ska borgenären dock först fråga förvaltaren
om konkursboet vill lösa in aktierna.

Borgenären ska minst tre veckor i förväg underrätta förvaltaren om tid och

plats för en auktion som inte hålls i exekutiv ordning.

Har egendomen sålts på annat sätt än exekutivt, ska borgenären för förval-

taren redovisa vad som har flutit in.

Vill inte borgenären själv sälja egendomen, får förvaltaren ombesörja för-

säljningen. En inteckning i luftfartyg eller i reservdelar till luftfartyg som har
lämnats som pant av den intecknade egendomens ägare får dock inte säljas
av förvaltaren. Han får bara låta sälja den rätt till andel i inteckningen som
enligt vad som är särskilt föreskrivet kan tillkomma gäldenären.

1 Prop. 2010/11:95, bet. 2010/11:FiU25, rskr. 2010/11:268.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgil-
tig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (EGT L 166,
11.6.1998, s. 45, Celex 31998L0026) och Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/47/EG av den 6 juni 2002 om ställande av finansiell säkerhet (EGT L 168,
27.6.2002, s. 43, Celex 32002L0047), ändrade genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/44/EG (EUT L 146, 10.6.2009, s. 37, Celex 32009L0044).

3 Senaste lydelse 2005:196.

SFS 2011:731

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:731

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2011.
2. Vid konkurs som beslutats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmel-

ser.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.