SFS 2011:1328 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2011:1328 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
111328.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 1 § konkurslagen

(1987:672) ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

2

�&tervinning till konkursbo får på begäran av boet ske i enlighet med

vad som anges i detta kapitel.

�&tervinning får dock inte ske av
1. betalning av
a) skatt eller avgift som omfattas av skatteförfarandelagen (2011:1244),
b) skatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen (2006:228) med

särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

c) tull och
d) ränta på belopp som avses i a�c, om beloppet var förfallet till betalning,
2. betalning av eller förmånsrätt för underhållsbidrag enligt äktenskaps-

eller föräldrabalken, om bidragsbeloppet var förfallet till betalning och den
underhållsberättigade inte har gynnats på ett otillbörligt sätt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skatt eller avgift en-

ligt skattebetalningslagen (1997:483).

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2006:231.

SFS 2011:1328

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.