SFS 2015:1019 Lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land / SFS 2015:1019 Lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
151019.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som
omfattar egendom i annat nordiskt land;

utfärdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1981:6) om konkurs som

omfattar egendom i annat nordiskt land ska ha följande lydelse.

1 §

2

Om någon som försätts i konkurs här i riket har egendom även i Dan-

mark, Finland, Island eller Norge, ska konkursen omfatta denna egendom.

I fråga om sådan egendom ska, om inte annat följer av denna lag, svensk

lag tillämpas i följande hänseenden: den verkan konkursen medför beträf-
fande gäldenärens rätt att råda över sin egendom, vad som ingår i konkursboet
och återvinning till konkursboet, gäldenärens rättigheter och skyldigheter un-
der konkurs, konkursboets förvaltning, borgenärers betalnings- och förmåns-
rätt, utdelning, ackord samt avslutande av konkurs. I konkursboet ska dock
inte ingå egendom som enligt lagen i det land där den finns över huvud inte
får tas i anspråk av ägarens borgenärer.

Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den

29 maj 2000 om insolvensförfaranden och lagen (2005:1047) om internatio-
nella förhållanden rörande finansiella företags insolvens.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.

2 Senaste lydelse 2005:1049.

SFS 2015:1019

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.