SFS 1987:676

870676.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:676

om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar

utkom från trycket

egendom i annat nordiskt land;

den 3ojuii m i

utfärdad den 18 juni 1987.

?

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1981:6) om kon-

ä

kurs som omfattar egendom i annat nordiskt land

i

dels att i 2 § ord et "konkursdomaren" skall bytas ut mot "rätten",
dels att 13 § skall ha följande lydelse.

13 § Har i ett beslut om konkurs eller om inledande av offentlig ackords­

förhandling utan konkurs angetts att rätten grundat sin behörighet på
annan omständighet än att gäldenären har eller vid sin död hade sitt

hemvist här i ri ket, tillämpas inte denna lag.

Bolag, förening eller stiftelse skall anses ha hemvist här i riket, om

styrelsen har sitt säte där.

Denna lag trä der i kraft den 1 januari 1988. Bet räffande konkurser vari

konkursbeslutet har meddelats före ikraftträdandet gäller dock 13 § i sin

äldre lydelse. Vid fullgörandet av en uppgift som enligt äldre lag ankommer

på konkursdomaren består tingsrätten av en lagfaren domare.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Eugéne Palmér

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:90. LU 32. rskr. 320.

1597

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.