SFS 2017:475 Lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land / SFS 2017:475 Lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
170475.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som
omfattar egendom i annat nordiskt land;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1981:6) om konkurs som

omfattar egendom i annat nordiskt land ska ha följande lydelse.

1 §

2

Om någon som försätts i konkurs här i riket har egendom även i Dan-

mark, Finland, Island eller Norge, ska konkursen omfatta denna egendom.

I fråga om sådan egendom ska, om inte annat följer av denna lag, svensk

lag tillämpas i följande hänseenden: den verkan konkursen medför
beträffande gäldenärens rätt att råda över sin egendom, vad som ingår i kon-
kursboet och återvinning till konkursboet, gäldenärens rättigheter och skyl-
digheter under konkurs, konkursboets förvaltning, borgenärers betalnings-
och förmånsrätt, utdelning, ackord samt avslutande av konkurs. I konkursboet
ska dock inte ingå egendom som enligt lagen i det land där den finns över
huvud inte får tas i anspråk av ägarens borgenärer.

Särskilda bestämmelser finns i Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden och lagen
(2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags
insolvens.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260.

2 Senaste lydelse 2015:1019.

SFS 2017:475

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som
omfattar egendom i annat nordiskt land;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1981:6) om konkurs som

omfattar egendom i annat nordiskt land ska ha följande lydelse.

1 §

2

Om någon som försätts i konkurs här i riket har egendom även i Dan-

mark, Finland, Island eller Norge, ska konkursen omfatta denna egendom.

I fråga om sådan egendom ska, om inte annat följer av denna lag, svensk

lag tillämpas i följande hänseenden: den verkan konkursen medför
beträffande gäldenärens rätt att råda över sin egendom, vad som ingår i kon-
kursboet och återvinning till konkursboet, gäldenärens rättigheter och skyl-
digheter under konkurs, konkursboets förvaltning, borgenärers betalnings-
och förmånsrätt, utdelning, ackord samt avslutande av konkurs. I konkursboet
ska dock inte ingå egendom som enligt lagen i det land där den finns över
huvud inte får tas i anspråk av ägarens borgenärer.

Särskilda bestämmelser finns i Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden och lagen
(2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags
insolvens.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260.

2 Senaste lydelse 2015:1019.

SFS 2017:475

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.