SFS 2005:1049 Lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land / SFS 2005:1049 Lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
051049.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som
omfattar egendom i annat nordiskt land;

utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1981:6) om konkurs

som omfattar egendom i annat nordiskt land skall ha följande lydelse.

1 § Om någon som försätts i konkurs här i riket har egendom även i Dan-
mark, Finland, Island eller Norge, skall konkursen omfatta denna egendom.

I fråga om sådan egendom skall, om inte annat följer av denna lag, svensk

lag tillämpas i följande hänseenden: den verkan konkursen medför beträf-
fande gäldenärens rätt att råda över sin egendom, vad som ingår i konkurs-
boet och återvinning till konkursboet, gäldenärens rättigheter och skyldig-
heter under konkurs, konkursboets förvaltning, borgenärers betalnings- och
förmånsrätt, utdelning, ackord samt avslutande av konkurs. I konkursboet
skall dock inte ingå egendom som enligt lagen i det land där den finns över
huvud inte får tas i anspråk av ägarens borgenärer.

Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av

den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden

2 och lagen (2005:1047) om inter-

nationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insol-
vens.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93.

2 EGT L 160, 30.6.2000, s. 1 (Celex 32000R1346).

SFS 2005:1049

Utkom från trycket
den 16 december 2005

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som
omfattar egendom i annat nordiskt land;

utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1981:6) om konkurs

som omfattar egendom i annat nordiskt land skall ha följande lydelse.

1 § Om någon som försätts i konkurs här i riket har egendom även i Dan-
mark, Finland, Island eller Norge, skall konkursen omfatta denna egendom.

I fråga om sådan egendom skall, om inte annat följer av denna lag, svensk

lag tillämpas i följande hänseenden: den verkan konkursen medför beträf-
fande gäldenärens rätt att råda över sin egendom, vad som ingår i konkurs-
boet och återvinning till konkursboet, gäldenärens rättigheter och skyldig-
heter under konkurs, konkursboets förvaltning, borgenärers betalnings- och
förmånsrätt, utdelning, ackord samt avslutande av konkurs. I konkursboet
skall dock inte ingå egendom som enligt lagen i det land där den finns över
huvud inte får tas i anspråk av ägarens borgenärer.

Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av

den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden

2 och lagen (2005:1047) om inter-

nationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insol-
vens.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93.

2 EGT L 160, 30.6.2000, s. 1 (Celex 32000R1346).

SFS 2005:1049

Utkom från trycket
den 16 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.