SFS 2015:1020 Lag om ändring i lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land / SFS 2015:1020 Lag om ändring i lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land
151020.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:7) om verkan av konkurs
som inträffat i annat nordiskt land;

utfärdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1981:7) om verkan av

konkurs som inträffat i annat nordiskt land ska ha följande lydelse.

1 §

2

Om någon försätts i konkurs i Danmark, Finland, Island eller Norge,

ska konkursen omfatta även gäldenärens egendom här i riket. Utan hinder av
beslut om konkurs i annat nordiskt land fortgår dock konkurs som dessför-
innan beslutats här i riket.

I fråga om sådan egendom ska, om inte annat följer av denna lag, lagen i

det andra landet (konkurslandet) tillämpas i följande hänseenden: den verkan
konkursen medför beträffande gäldenärens rätt att råda över sin egendom, vad
som ingår i konkursboet och återvinning till konkursboet, gäldenärens rättig-
heter och skyldigheter under konkurs, konkursboets förvaltning, borgenärers
betalnings- och förmånsrätt, utdelning, ackord samt avslutande av konkurs. I
konkursboet ska dock inte ingå egendom här i riket som enligt svensk lag
över huvud inte får tas i anspråk av ägarens borgenärer.

Med konkurs jämställs i denna lag sådan offentlig likvidation av bank som

enligt lagen i det nordiska land där banken har sitt säte utesluter konkursförfa-
rande.

Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den

29 maj 2000 om insolvensförfaranden och lagen (2005:1047) om internatio-
nella förhållanden rörande finansiella företags insolvens.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.

2 Senaste lydelse 2005:1050.

SFS 2015:1020

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom insolvensrätt
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.