SFS 1981:739

810739.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:739

om ersättning för inkassokostnader m. m.;

utkom från trycket

den 21 juli 1981

utfärdad den 9 juli 1981 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Denna lag gäller en gäldenärs skyldighet att ersätta en borgenärs

kostnader för åtgärder som syftar till att förmå gäldenären att erlägga be­
talning för en förfallen skuld.

2 § Gäldenären är skyldig att utge ersättning för skriftlig betalningspå­

minnelse rörande skulden, om avtal därom har träffats senast i samb and
med skuldens uppkomst.

3 § Gäldenären är vidare skyldig att utge ersättning för

1. krav rörande skulden, om kravbrev som har utformats på ett sådant

sätt som anges i 5 § inkassolagen (1974:182) har lämnats över eller sänts till
gäldenären,

2. upprättande av fullständig plan för amortering av återstående del av

skulden, om planen har tillkommit i samråd med gä ldenären samt har satts

upp skriftligt och lämnats över eller sänts till gäldenären.

4 § Ersättningsskyldighet enligt 2 och 3§§ gäller endast kostnader som

har varit skäligen påkallade för a tt ta till vara borgenärens rätt.

Ersättning utgår med skäligt belopp enligt vad regering en närmare före­

skriver.

5 § Har någon annan åtgärd än som avses i 2 och 3 §§ vidtagits i syfte a tt
förmå gäldenären att erlägga betalning för en förfallen skuld, är denne inte

skyldig att ersätta kostnaderna för åtgärden. Vad nu sagts in skränker dock
inte den skyldighet som på ann an grund än denna lag kan åvila gäld enären
att ersätta kostnader för mer omfattande förhandling för biläggande av

tvistefråga rörande en fordran.

6 § Avtalsvillkor, som innebär att gäldenärens skyldighet att ersätta

kostnader som avses i 1 § utvidgas utöver vad som följer av denna lag, är

ogiltigt.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1982.
Bestämmelsen i 6 § tillämpas även på avtalsvillkor som har tillkommit fö­

re den nya lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

CARL AXEL PETRI
(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1980/81: 10, NU 30, rskr 429 .

1425

90-~SFS 1981

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.