SFS 2013:551 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning / SFS 2013:551 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
130551.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1990:746) om betalnings-

föreläggande och handräckning ska ha följande lydelse.

6 §

2

Denna lag tillämpas inte om saken gäller återlämnande enligt 6 eller 7

kap. kulturmiljölagen (1988:950).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273.

2 Senaste lydelse 2011:788.

SFS 2013:551

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.