SFS 1991:846

910846.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:846 Lag

Utkom från trycket

oiH ändring 1 lagcn (1990:746) om

den 25 juni 1 991

betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 29 och 30 §§ lagen (1990; 746) om

betalningsföreläggande och handräckning skall ha följande lydelse.

29 § Föreläggandet skall tillsammans med en ko pia av ansökningshand­
lingarna delges svaranden i enli ghet me d vad so m enligt rätte gångsbalken

1454

I Prop. 1990/91: 126. LU34, rskr. 332.

¬

background image

gäller för delgivning av stämning i tvi stemål. I ett mål om beta lningsföre-

SFS 1991:846

läggande eller vanlig handräck ning får delgivning dock inte ske genom
kungörelse enligt 15 § delgivningslagen (1970:428).

Skall sökanden ombesörja delgivningen, tillämpas 32 kap. 2 § rätte­

gångsbalken.

30 § Har delgivning inte kunnat ske, skall kronofogdemyndigheten prö­

va om försöken till delgivning skall fortsätta eller om sökanden skall

erbjudas att själv ombesörja delgivningen. Hänsyn skall därvid tas till det
arbete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgiv ningen, förut­

sättningarna för att fortsatta försök skall lyckas samt omständigheterna i
övrigt. Erbjudandet får sändas med posten till sökanden under hans i

målet uppgivna adress eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Antar sökan­

den inte erbjudandet, skall ansökningen avvisas.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.