SFS 1992:800

920800.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:800

Utkom från tryc ket

den 25 juni 19 92

1702

Lag

om ändring i lagen (1990:746) om

betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 1 i juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 § lagen (19 90:746) om betal-'

ningsfbreläggande och hand räckning skall ha följande lydelse.

5 § Om enligt någon särskild föreskrift en tvist angående en förpliktelse
skall tas u pp av en annan myndighet än tingsrätt, kan saken prövas enligt

denna lag endast om det finns bestämmelser som medger sådan prövning.

Vad som sägs i denna lag om tingsrätt skall i sådana fall i stället gäl la deri

andra myndigheten.

Bestämmelserna om betalningsföreläggande och vanlig handräckning

gäller inte om svaranden vid tidpunkten för ansökan har hemvist i en

främmande stat som har tillträtt den i Lugano den 16 sept ember 1988

' Prop. 1991/92:128, LU36. rskr. 294.

Cr

t:

¬

background image

/

antagna konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av

SFS 1992:800

domar på privaträttens område eller om det i en sådan stat pågår rättegång

om sa mma sak och denna rättegång kan leda till ett avgörande som är

verkställbart i Sverige.

Denna lag träd er i kraft den dag regeringen b estämmer.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Håkan Lavén

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.