SFS 2018:501 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning / SFS 2018:501 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
SFS2018-501.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande

och handräckning

Utfärdad den 9 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning

dels att 9 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 61 b §, av följande lydelse.

9 § En ansökan ska göras skriftligen.

19 § En ansökan ska skrivas under av sökanden eller hans eller hennes
ombud och ges in till Kronofogdemyndigheten.

Om en ansökan ges in elektroniskt, ska den skrivas under med en sådan

avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk
identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre
marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga
lydelsen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från kravet på underskrift för ansökningar som ges
in elektroniskt.

61 b § Om en ansökan har getts in elektroniskt och Kronofogde-
myndigheten därefter har lämnat över målet till en tingsrätt med stöd av 36
eller 54 §, ska 42 kap. 2 § tredje stycket rättegångsbalken om egenhändigt
undertecknande inte tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:126, bet. 2017/18:JuU31, rskr. 2017/18:264.

SFS

2018:501

Publicerad
den

17 maj 2018

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.