SFS 1993:520 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning / SFS 1993:520 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
SFS 1993_520 Lag om ändring i lagen (1990_746) om betalningsföreläggande och handräckning

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:520 Lag

om ändring i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 och 55 58 §§ lagen

(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning skall ha följande
lydelse.

20 § �r ansökningen så bristfällig att den inte kan läggas till grund för
handläggning av målet, skall sökanden föreläggas att avhjälpa bristen.
Sådant föreläggande får sändas till sökanden med posten under hans i
målet uppgivna adress eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följer sökan-
den inte föreläggandet, skall ansökningen avvisas. Sökanden skall upplysas

om detta i föreläggandet.

Första stycket skall också tillämpas, om kronofogdemyndigheten begär

att sökanden skall betala ansökningsavgiften i förskott.

Om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften i förskott men krono-

fogdemyndigheten ändå har tagit upp ansökningen, får ansökningsavgiften
genast utsökas hos sökanden.

55 § Den som är missnöjd med ett utslag i ett mål om särskild handräck-
ning,
får överklaga utslaget hos tingsrätten inom tre veckor från dagen för
utslaget. Detsamma gäller om sökanden i ett mål om betalningsföreläggan-
de
eller vanlig handräckning är missnöjd med ett utslag.

1

Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93: JuU34, rskr. 1992/93:373.

1150

Utkom från trycket

den 15 juni 1993

background image

56 § Ett beslut, genom vilket ett mål har avgjorts på annat sätt än genom
utslag, får överklagas hos tingsrätten inom tre veckor från dagen för
beslutet.

Beslut att överlämna mål till tingsrätt och avskrivningsbeslut enligt 37 §

får dock inte överklagas.

57 § Kronofogdemyndighetens beslut under handläggningen av ett mål
får inte överklagas särskilt. Beslut som avses i 63 § får dock överklagas
särskilt hos tingsrätten inom tre veckor från dagen för beslutet.

58 § Vid överklagande av kronofogdemyndighetens utslag och beslut
samt vid handläggningen i domstol tillämpas 18 kap. 1,8-11 och 16a §§
utsökningsbalken.

SFS 1993:520

1. Föreskrifterna i 20 § träder i kraft den 1 juli 1993. Om ansökan har

gjorts före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

2. Föreskrifterna i 55 - 58 §§ träder i kraft den 1 januari 1994.I fråga om

beslut som meddelats av kronofogdemyndighet före ikraftträdandet gäller
äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1151

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.