SFS 1998:363 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning / SFS 1998:363 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
980363.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1990:746) om betalnings-
föreläggande och handräckning;

utfärdad den 28 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1990:746) om betal-

ningsföreläggande och handräckning

dels att 5 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny bestämmelse, 6 a §, av följande

lydelse.

5 §

2 Om enligt någon särskild föreskrift en tvist angående en förpliktelse

skall tas upp av en annan myndighet än tingsrätt, kan saken prövas enligt
denna lag endast om det finns bestämmelser som medger sådan prövning.
Vad som sägs i denna lag om tingsrätt skall i sådana fall i stället gälla den
andra myndigheten.

Bestämmelserna om betalningsföreläggande och vanlig handräckning

gäller inte om lagen (1992:794) om domstols internationella behörighet och
om verkställighet av utländska domar enligt Luganokonventionen skulle
vara tillämplig om talan hade väckts i domstol och

1) svaranden vid tidpunkten för ansökan inte har hemvist i Sverige, eller
2) det i en annan stat pågår rättegång om samma sak och denna rättegång

kan leda till ett avgörande som är verkställbart i Sverige enligt Lugano-
konventionen.

6 a § I lagen (1998:358) om domstols internationella behörighet och om
verkställighet av utländska domar enligt Brysselkonventionen finns bestäm-
melser om kronofogdemyndighets behörighet m.m.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Svensk författningssamling

SFS 1998:363
Utkom från trycket
den 16 juni 1998

background image

SFS 1998:363

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.