SFS 2006:80 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning / SFS 2006:80 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
060080.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 23 februari 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 a § lagen (1990:746) om betal-

ningsföreläggande och handräckning skall ha följande lydelse.

6 a §

2

Särskilda bestämmelser om kronofogdemyndighets behörighet m.m.

finns i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols be-
hörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgö-
randen och i de gemenskapsrättsakter och internationella instrument som
omfattas av den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:48, bet. 2005/06:LU16, rskr. 2005/06:158.

2 Senaste lydelse 2002:468.

SFS 2006:80

Utkom från trycket
den 7 mars 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.