SFS 1999:126 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning / SFS 1999:126 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
990126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 4 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 33 och 38 §§ lagen (1990:746) om

betalningsföreläggande och handräckning skall ha följande lydelse.

33 §

Om svaranden i ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig hand-

räckning bestrider ansökningen i rätt tid, skall sökanden genast underrättas
om det. Om sökanden vill vidhålla sitt yrkande, kan han begära att målet el-
ler, om bestridandet avser endast en del av yrkandet, målet i den bestridda
delen skall överlämnas till tingsrätt.

Underrättelse enligt första stycket skall innehålla upplysning om vad som

sägs där samt i 34, 35 och 37 §§.

En invändning om skiljeavtal skall behandlas som ett bestridande.

38 §

Om det behövs, skall sökanden få tillfälle att yttra sig över vad sva-

randen har anfört i bestridandet. Begär sökanden ersättning för kostnader
som uppkommit efter ansökningen, skall han ange detta i ett sådant yttrande.

Kronofogdemyndigheten får inte förordna om ytterligare skriftväxling i

målet.

En invändning om skiljeavtal hindrar inte att ansökningen prövas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142.

SFS 1999:126

Utkom från trycket
den 16 mars 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.