SFS 2002:468 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning / SFS 2002:468 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
020468.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 och 6 a §§ lagen (1990:746) om

betalningsföreläggande och handräckning skall ha följande lydelse.

5 §

2

Om enligt någon särskild föreskrift en tvist angående en förpliktelse

skall tas upp av en annan myndighet än tingsrätt, kan saken prövas enligt
denna lag endast om det finns bestämmelser som medger sådan prövning.
Vad som sägs i denna lag om tingsrätt skall i sådana fall gälla den andra
myndigheten.

Bestämmelserna om betalningsföreläggande och vanlig handräckning gäl-

ler inte om lagen (1992:794) om Luganokonventionen skulle vara tillämplig
om talan hade väckts i domstol och

1. svaranden vid tidpunkten för ansökan inte har hemvist i Sverige, eller
2. det i en annan stat pågår rättegång om samma sak och denna rättegång

kan leda till ett avgörande som är verkställbart i Sverige enligt Luganokon-
ventionen.

6 a §

3

Särskilda bestämmelser om kronofogdemyndighets behörighet m.m.

finns i lagen (2002:460) med kompletterande bestämmelser om domstols be-
hörighet och om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöran-
den och i de gemenskapsrättsakter och internationella instrument som om-
fattas av den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:146, bet. 2001/02:LU25, rskr. 2001/02:278.

2

Senaste lydelse 1998:363 (jfr 1998:1322).

3

Senaste lydelse 1998:363 (jfr 1998:1322).

SFS 2002:468

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.