SFS 2003:542 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning / SFS 2003:542 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
030542.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 17 juli 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 och 42 §§ lagen (1990:746) om

betalningsföreläggande och handräckning skall ha följande lydelse.

2 §

En ansökan om

betalningsföreläggande

får avse åläggande för svaran-

den att betala en penningfordran som är förfallen till betalning, om förlik-
ning är tillåten i saken.

Den som har en fordran som avses i första stycket, för vilken panträtt i

fast egendom, skepp eller skeppsbygge har upplåtits skriftligen, kan i en an-
sökan om betalningsföreläggande begära att betalningen skall fastställas att
utgå ur den egendom i vilken panträtten gäller. Så kan också den göra, som
för fordringen har inteckning i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg.

42 §

Har i mål om

betalningsföreläggande

eller

vanlig handräckning

sva-

randen inte i rätt tid bestritt ansökningen, skall kronofogdemyndigheten sna-
rast meddela utslag i enlighet med ansökningen. Om svaranden har bestritt
endast en del av ansökningen, skall utslag meddelas i enlighet med den obe-
stridda delen av ansökningen.

I fall som avses i 2 § andra stycket skall i utslaget fastställas att fordringen

skall utgå med förmånsrätt i den pantsatta egendomen i den omfattning som
gäller enligt lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. I fråga om företagshypotek på grund av en inteckning som har beviljats

före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser fram till den 1 januari
2005.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Christina Weihe
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222.

SFS 2003:542

Utkom från trycket
den 19 augusti 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.