SFS 2005:700 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning / SFS 2005:700 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
050700.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 58 § lagen (1990:746) om betal-

ningsföreläggande och handräckning skall ha följande lydelse.

58 §

2

Vid överklagande av kronofogdemyndighetens utslag och beslut

samt vid handläggningen i domstol tillämpas 18 kap. 1 och 8�11 §§ utsök-
ningsbalken.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. �ldre bestämmel-

ser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av beslut
som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307.

2

Senaste lydelse 1993:520.

SFS 2005:700

Utkom från trycket
den 4 oktober 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.