SFS 2006:709 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning / SFS 2006:709 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
060709.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:746) om betal-

ningsföreläggande och handräckning

2

dels att 6�8 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 6 § skall utgå,
dels att i 61 § orden ⬝en kronofogdemyndighet⬝ skall bytas mot ⬝Krono-

fogdemyndigheten⬝,

dels att 18 § skall ha följande lydelse.

18 § Ansökningen skall innehålla uppgifter om parterna i den utsträckning
som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av
6 § 2004:671
6 a § 2006:80.

SFS 2006:709

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.