SFS 2011:788 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning / SFS 2011:788 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
110788.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1990:746) om betal-

ningsföreläggande och handräckning ska införas en ny paragraf, 6 §, av föl-
jande lydelse.

6 §

2

Denna lag tillämpas inte om saken gäller återlämnande enligt 6 eller

7 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:83, bet. 2010/11:KrU10, rskr. 2010/11:285.

2 Tidigare 6 § upphävd genom 2006:709.

SFS 2011:788

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.