SFS 1998:1496 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

981496.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion;

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (1996:764) om fö-

retagsrekonstruktion skall ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

Bestämmelserna i denna lag om gäldenär gäller inte bankaktiebolag,

sparbank, medlemsbank, kreditmarknadsföretag, understödsförening, för-
säkringsbolag, värdepappersbolag, clearingorganisation och central värde-
pappersförvarare

.

Bestämmelserna avser inte heller sådana gäldenärer i vars verksamhet sta-

ten, en kommun, ett landsting, ett kommunalförbund, en församling eller en
kyrklig samfällighet har ett bestämmande inflytande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Göran Anér
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14.

2

Senaste lydelse 1997:471.

SFS 1998:1496

Utkom från trycket
den 11 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.