SFS 2016:779 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet / SFS 2016:779 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
160779.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:184) om be-

handling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

2

dels att 1 kap. 4 § och 2 kap. 3, 9, 15 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 20 a §, av följande lydelse.

1 kap.

4 §

Uppgifter får behandlas för ändamål som anges i 2 kap. 2, 3, 8, 9, 14,

15, 20 och 20 a §§.

2 kap.

3 §

3

Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information

som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Krono-
fogdemyndigheten för

1. avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
2. kvittning vid utbetalning av bidrag,
3. planering, samordning och uppföljning av revision och annan kontroll-

verksamhet vid beskattning och tulltaxering,

4. utredningar vid bestämmande och betalning av skatter, tullar och avgif-

ter,

5. ärenden om ansvar för någon annans skatter och avgifter, och
6. kontroll och tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan

liknande prövning.

Uppgifter får även behandlas i databasen för att tillhandahålla information i

den utsträckning som en skyldighet att lämna uppgifterna följer av lag eller
förordning.

9 §

4

Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information

som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Krono-
fogdemyndigheten för tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och
annan liknande prövning.

1 Prop. 2015/16:167, bet. 2015/16:JuU31, rskr. 2015/16:314.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:733.

3 Senaste lydelse 2011:532.

4 Senaste lydelse 2006:733.

SFS 2016:779

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

2

SFS 2016:779

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Uppgifter får även behandlas i databasen för att tillhandahålla information i

den utsträckning som en skyldighet att lämna uppgifterna följer av lag eller
förordning.

15 §

5

Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information

som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Krono-
fogdemyndigheten för tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och
annan liknande prövning.

Uppgifter får även behandlas i databasen för att tillhandahålla information i

den utsträckning som en skyldighet att lämna uppgifterna följer av lag eller
förordning.

19 §

I verksamheten med tillsyn i konkurs ska det finnas en samling uppgif-

ter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verk-
samheten för de ändamål som anges i 20 och 20 a §§ (konkurstillsynsdata-
bas).

20 a §

Uppgifter får utöver det som anges i 20 § behandlas i databasen för

att tillhandahålla information i den utsträckning som en skyldighet att lämna
uppgifterna följer av lag eller förordning.

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2006:733.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.