SFS 1994:590 Lag om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet / SFS 1994:590 Lag om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
SFS 1994_590 Lag om ändring i utsökningsregisterlagen (1986_617)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:590
Utkom från trycket
den 13 juni 1994

Lag
om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617);

utfärdad den 2 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utsökningsregisterlagen

(1986:617) att 1 § skall ha följande lydelse.

1 §2 För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp av

automatisk databehandling föras ett för hela landet gemensamt utsök-
ningsregister.

Registret skall användas inom exekutionsväsendet för

1. verkställighet enligt utsökningsbalken,

2. verkställighet eller tillsyn enligt annan författning,
2 a. indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga ford-

ringar m.m.,

3. avräkning enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av

skatter och avgifter,

4. planering och tillsyn av verksamhet som avses under 1 � 3.
Registret får användas av myndigheter utanför exekutionsväsendet för

1. ändamål som avses i andra stycket 3,

2. planering, samordning och uppföljning av revisions- och annan kon-

rollverksamhet vid beskattning och tulltaxering,

3. utredningar vid bestämmande och uppbörd av skatter, tullar och

socialavgifter,

4. tillsyn över innehavare av trafiktillstånd och trafikansvariga enligt

yrkestrafiklagen (1988:263).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1993/94: 168, bet. 1993/94: TU29, rskr. 1993/94:310.

2

Senaste lydelse 1993:910.

1068

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.