SFS 1995:441 Lag om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet / SFS 1995:441 Lag om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
SFS 1995_441 Lag om ändring i utsökningsregisterlagen (1986_617)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:441

Utkom från trycket

den 16 maj 1995

Lag
om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617);

utfärdad den 4 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utsökningsregisterlagen

(1986:617)2

dels att i 3 - 6 §§ ordet ⬝utsökningsregistret⬝ skall bytas ut mot ⬝det

centrala utsökningsregistret⬝,

dels att 1,2 och 7-11 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 3 § skall lyda ⬝Registrens innehåll⬝,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 6 a, 7 a, 7 b och

10 a §§, av följande lydelse.

1 §3 För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp av

automatisk databehandling föras dels ett för hela landet gemensamt utsök-

1

Prop. 1994/95:168, bet. 1994/95: LU27, rskr. 1994/95:305.

2

Senaste lydelse av 6 § 1994: 343.

3

Senaste lydelse 1994:590.

713

background image

SFS 1995:441

ningsregister (det centrala utsökningsregistret), dels ett regionalt utsök-
ningsregister for varje län.

Registren skall användas inom exekutionsväsendet för

1. verkställighet enligt utsökningsbalken,

2. verkställighet eller tillsyn enligt annan författning,
2 a. indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga ford-

ringar m. m.,

3. avräkning enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av

skatter och avgifter,

4. planering och tillsyn av verksamhet som avses under 1 � 3,

5. fördelning av mål, ärenden och handlingar mellan kronofogdemyn-

digheter samt redovisning till sökanden.

Registren får användas av myndigheter utanför exekutionsväsendet för

1. ändamål som avses i andra stycket 3,

2. planering, samordning och uppföljning av revisions- och annan kon-

trollverksamhet vid beskattning och tulltaxering,

3. utredningar vid bestämmande och uppbörd av skatter, tullar och

socialavgifter,

4. tillsyn över innehavare av trafiktillstånd och trafikansvariga enligt

yrkestrafiklagen (1988:263).

2 § Riksskatteverket är registeransvarigt för det centrala utsökningsre-
gistret. En kronofogdemyndighet är registeransvarig för registret, när det
gäller uppgifter i mål eller ärenden som handläggs hos myndigheten, enligt
de närmare föreskrifter regeringen meddelar.

Kronofogdemyndigheten är registeransvarig för det regionala utsök-

ningsregistret för länet.

6 a § Ett regionalt utsökningsregister får, i den utsträckning som före-
skrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, i
fråga om sådana personer för vilka uppgifter får registreras enligt 3 §

innehålla

1. uppgifter som avses i 4 � 6 §§,

2. uppgift om beteckning på handling och, i förekommande fall, uppgift

om att en handling i ett mål eller ärende inte finns i registret.

Registret får också innehålla handling som kommit in eller upprättats i

ett mål eller ärende som handläggs av myndigheten. En sådan handling får
innehålla uppgift som avses i 4 § eller 6 § andra stycket datalagen
(1973:289) endast om uppgiften lämnats i ett mål eller ärende eller om den
behövs för handläggningen av målet eller ärendet.

7 §4 Riksskatteverket och kronofogdemyndigheterna får för de ändamål
som anges i 1 § ha terminalåtkomst till det centrala utsökningsregistret.

Terminalåtkomsten för en kronofogdemyndighet får avse endast uppgif-

ter om

1. den som är registrerad hos myndigheten som gäldenär i mål om

exekutiva åtgärder,

2. den som i annat fall än som avses under 1 är gäldenär eller svarande i

mål eller ärende som handläggs hos myndigheten,

4

Senaste lydelse 1994:343.

714

background image

SFS 1995:441

3. make till person som avses under 1,

4. den som är gemensamt betalningsansvarig med person som avses

under 1,

5. fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag som avses i punkt 14 av

anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) och delägare i
sådant foretag, om företaget eller delägare i detta är gäldenär som avses
under l,

6. skuldsanering, konkurs och näringsförbud.

I fråga om kronofogdemyndighet som är tillsynsmyndighet i konkurs

gäller terminalåtkomsten enligt andra stycket 1 också gäldenärer i annat

län, om detta ingår i tillsynsområdet.

I den utsträckning som regeringen föreskriver får en sökande eller den-

nes ombud ha terminalåtkomst till uppgifter i det centrala utsökningsre-
gistret om de mål eller ärenden som sökanden gett in.

7 a § Terminalåtkomst till regionala utsökningsregister får finnas för de
ändamål som anges i 1 § och i den utsträckning som anges i andra � femte
styckena nedan.

Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter i regionala utsök-

ningsregister som avses i 6 a § första stycket.

En kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till det regionala ut-

sökningsregistret för länet och, om kronofogdemyndigheten är tillsyns-
myndighet i konkurs, till uppgifter som avses i 6 a § första stycket 1 i det
regionala utsökningsregistret för ett annat län som ingår i tillsynsområdet.

Regeringen får föreskriva att Riksskatteverket får ha terminalåtkomst

till handling som avses i 6 a § andra stycket och att en kronofogdemyndig-
het får ha terminalåtkomst till uppgifter och handlingar i de regionala
utsökningsregistren utöver vad som har sagts i tredje stycket.

I den utsträckning som regeringen föreskriver får en sökande eller den-

nes ombud ha terminalåtkomst till uppgifter i regionala utsökningsregister
om de mål eller ärenden som sökanden gett in.

7 b § I fråga om en handling som avses i 6 a § andra stycket får som
sökbegrepp användas endast mål- eller ärendebeteckning och beteckning
på handling.

8 §5 Generaltullstyrelsen och skattemyndigheterna får ha terminalåt-
komst till det centrala utsökningsregistret och till uppgifter som avses i

6 a § första stycket i regionala utsökningsregister. Terminalåtkomsten får
avse endast uppgifter om person som förekommer i ärende hos myndighe-
ten.

9 § För utbetalning av influtna medel och för annan redovisning får
uppgifter i det centrala utsökningsregistret eller i regionala utsökningsre-
gister lämnas ut på medium för automatisk databehandling.

För annat ändamål än som anges i första stycket får uppgifter lämnas ut

på medium för automatisk databehandling endast om detta följer av lag
eller förordning eller regeringen har medgett det. Regeringen får uppdra åt

5

Senaste lydelse 1990:396.

715

background image

SFS 1995:441

Datainspektionen att lämna sådant medgivande i fråga om uppgifter som
inte omfattas av sekretess. Datainspektionens beslut får överklagas hos
regeringen.

10 § En myndighet som är registeransvarig för det centrala utsökningsre-

gistret eller för ett regionalt utsökningsregister skall särskilt iaktta att
uppgifterna i registret får bearbetas endast i enlighet med registrets ända-

mål. Regeringen får i det enskilda fallet medge annan bearbetning, om det
finns särskilda skäl.

10 a § I ett registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) behöver i

fråga om ett regionalt utsökningsregister uppgift i handling som har getts
in i ett mål eller ärende eller som den registeransvarige har expedierat till
den registrerade inte tas med. Om uppgiften finns i ett mål eller ärende
rörande den som begärt utdraget, skall det framgå av utdraget att uppgif-
ten inte finns med i detta.

11 §6 I det centrala utsökningsregistret eller i regionala utsökningsregis-

ter skall uppgifter om indrivningsuppdrag som avser böter gallras vid
utgången av det år då full betalning skedde. Andra uppgifter som avses i

6 § 1 � 11 samt uppgifter och handlingar som avses i 6 a § första stycket 2
eller andra stycket skall gallras senast efter tre år. Denna tid räknas för
uppgifter om betalningssäkring, kvarstad, näringsförbud och förordnande
av god man från utgången av det år då åtgärden förföll eller förlorade sin
verkan samt för uppgifter om skuldsanering, konkurs och ackord från
utgången av det år då förfarandet avslutades. För övriga uppgifter räknas
tiden från utgången av det år under vilket målet avslutades.

Uppgifter enligt 4 och 5 §§ skall gallras när det inte längre finns någon

annan uppgift om personen i registret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från bestämmelserna i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1995.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

6

Senaste lydelse 1994:343.

716

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.