SFS 1996:773 Lag om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet / SFS 1996:773 Lag om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
SFS 1996_773 Lag om ändring i utsökningsregisterlagen (1986_617)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:773

Utkom från trycket
den 28 juni 1996

Lag
om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617);

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6, 7 och 11 §§ utsöknings-

registerlagen (1986:617) skall ha följande lydelse.

6 §2 Utöver de uppgifter som anges i 4 och 5 §§ får det centrala utsök-
ningsregistret, i den utsträckning som föreskrivs av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer, innehålla uppgifter om

1. exekutionstitel, skuldens storlek, arbetsgivare eller annan utbetalare

av ersättning som avses i 7 kap. 1 § utsökningsbalken, medelsslag, dag
när skulden fastställdes och när den förföll till betalning, influtna medel,
den tidpunkt vid vilken skulden preskriberas samt andra förhållanden av
betydelse för betalningsskyldigheten som framgår av exekutionstiteln eller
av andra handlingar i målet,

2. de verkställighetsåtgärder som har begärts av sökanden,
3. den som sökt verkställigheten och vad som i övrigt behövs för ut-

betalning av influtna medel och annan redovisning,

4. ställd säkerhet, uppskov och avbetalningsplan,
5. utmätning, exekutiv försäljning, införsel, avräkning och betalnings-

säkring,

6. kvarstad och återtagande av vara,
7. bötesförvandling,
8. betalningsinställelse och likvidation,

9. skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (1994:334), företagsre-

konstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, kon-
kurs, ackord och näringsförbud,

10. förhör eller annan åtgärd som har vidtagits för efterforskning av

tillgångar,

10 a. förekomst av och tidpunkt för gäldenärsutredningen enligt 6 §

lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,

11. redovisningen av verkställighetsuppdraget,
12. administrativa och tekniska uppgifter som behövs för registrets

användning.

7 §3 Riksskatteverket och kronofogdemyndigheterna får för de ändamål
som anges i 1 § ha terminalåtkomst till det centrala utsökningsregistret.

Terminalåtkomsten för en kronofogdemyndighet får avse endast upp-

gifter om

1. den som är registrerad hos myndigheten som gäldenär i mål om

exekutiva åtgärder,

1

Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279.

2

Senaste lydelse 1996:134.

3

Senaste lydelse 1995:441.

1232

background image

4

Senaste lydelse 1995:441.

1233

SFS 1996:773

2. den som i annat fall än som avses under 1 är gäldenär eller svarande

i mål eller ärende som handläggs hos myndigheten,

3. make till person som avses under 1,

4. den som är gemensamt betalningsansvarig med person som avses

under 1,

5. fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag som avses i punkt 14 av

anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) och delägare i
sådant företag, om företaget eller delägare i detta är gäldenär som avses
under 1,

6. skuldsanering, företagsrekonstruktion, konkurs och näringsförbud.
I fråga om kronofogdemyndighet som är tillsynsmyndighet i konkurs

gäller terminalåtkomsten enligt andra stycket 1 också gäldenärer i annat
län, om detta ingår i tillsynsområdet.

I den utsträckning som regeringen föreskriver får en sökande eller

dennes ombud ha terminalåtkomst till uppgifter i det centrala utsöknings-
registret om de mål eller ärenden som sökanden gett in.

11 §4 I det centrala utsökningsregistret eller i regionala utsöknings-

register skall uppgifter om indrivningsuppdrag som avser böter gallras
vid utgången av det år då full betalning skedde. Andra uppgifter som
avses i 6 § 1-11 samt uppgifter och handlingar som avses i 6 a §
första stycket 2 eller andra stycket skall gallras senast efter tre år eller
vad gäller skuldsanering efter sex år. Denna tid räknas för uppgifter
om betalningssäkring, kvarstad och näringsförbud från utgången av
det år då åtgärden förföll eller förlorade sin verkan samt för uppgifter
om skuldsanering, företagsrekonstruktion, konkurs och ackord från ut-
gången av det år då förfarandet avslutades. För övriga uppgifter
räknas tiden från utgången av det år under vilket målet avslutades.

Uppgifter enligt 4 och 5 §§ skall gallras när det inte längre finns någon

annan uppgift om personen i registret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från bestämmelserna i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.