SFS 1996:1439 Lag om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet / SFS 1996:1439 Lag om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
SFS 1996_1439 Lag om ändring i utsökningsregisterlagen (1986_617)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1439
Utkom från trycket
den 23 december 1996

Lag
om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617);

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utsökningsregisterlagen

(1986:617)2

dels att i 1 och 2 §§ ordet ⬝län⬝ i olika böjningsformer skall bytas ut mot

⬝region⬝ i motsvarande böjningsform,

dels att 7 och 7 a §§ skall ha följande lydelse.

7 §3 Riksskatteverket och kronofogdemyndigheterna får för de ändamål
som anges i 1 § ha terminalåtkomst till det centrala utsökningsregistret.

Terminalåtkomsten för en kronofogdemyndighet får avse endast uppgif-

ter om

1. den som är registrerad hos myndigheten som gäldenär i mål om exe-

kutiva åtgärder,

2. den som i annat fall än som avses under 1 är gäldenär eller svarande i

mål eller ärende som handläggs hos myndigheten,

3. make till person som avses under 1,

4. den som är gemensamt betalningsansvarig med person som avses un-

der 1,

5. fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag som avses i punkt 14 av

anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) och delägare i så-
dant företag, om företaget eller delägare i detta är gäldenär som avses under

1,

6. skuldsanering, företagsrekonstruktion, konkurs och näringsförbud.
I den utsträckning som regeringen föreskriver får en sökande eller dennes

ombud ha terminalåtkomst till uppgifter i det centrala utsökningsregistret
om de mål eller ärenden som sökanden gett in.

7 a § Terminalåtkomst till regionala utsökningsregister får finnas för de
ändamål som anges i 1 § och i den utsträckning som anges i andra-femte
styckena nedan.

Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter i regionala utsök-

ningsregister som avses i 6 a § första stycket.

En kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till det regionala utsök-

ningsregistret för regionen.

Regeringen får föreskriva att Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till

handling som avses i 6 a § andra stycket och att en kronofogdemyndighet
får ha terminalåtkomst till uppgifter och handlingar i de regionala utsök-
ningsregistren utöver vad som har sagts i tredje stycket.

I den utsträckning som regeringen föreskriver får en sökande eller dennes

ombud ha terminalåtkomst till uppgifter i regionala utsökningsregister om
de mål eller ärenden som sökanden gett in.

2627

1

Prop. 1996/97:1 utg. omr. 4, bet. 1996/97:JuUl, rskr. 1996/97:98.

2

Senaste lydelse av

1 § 1995:441

2§ 1995:1370.
3

Senaste lydelse 1996:773. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

background image

SFS 1996:1439

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

2628

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.