SFS 1998:495 Lag om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet / SFS 1998:495 Lag om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
980495.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1

§ utsökningsregisterlagen

(1986:617) skall ha följande lydelse.

1 §

2

För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp av auto-

matisk databehandling föras dels ett för hela landet gemensamt utsöknings-
register (det centrala utsökningsregistret), dels ett regionalt utsökningsregis-
ter för varje region.

Registren skall användas inom exekutionsväsendet för
1. verkställighet enligt utsökningsbalken,
2. verkställighet eller tillsyn enligt annan författning,
2 a. indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga ford-

ringar m.m.,

3. avräkning enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av

skatter och avgifter,

4. planering och tillsyn av verksamhet som avses under 1�3,
5. fördelning av mål, ärenden och handlingar mellan kronofogdemyndig-

heter samt redovisning till sökanden.

Registren får användas av myndigheter utanför exekutionsväsendet för
1. ändamål som avses i andra stycket 3,
2. planering, samordning och uppföljning av revisions- och annan kon-

trollverksamhet vid beskattning och tulltaxering,

3. utredningar vid bestämmande och uppbörd av skatter, tullar och social-

avgifter,

4. tillsyn över innehavare av trafiktillstånd och trafikansvariga samt övriga

prövade som avses i 2 kap. 6, 7 och 15 §§ yrkestrafiklagen (1998:490),

5. tillsyn över innehavare av tillstånd till biluthyrning och övriga prövade

som avses i 8�10 §§ lagen (1998:492) om biluthyrning.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:63, bet. 1997/98:TU9, rskr. 1997/98:192.

2

Senaste lydelse 1996:1439.

SFS 1998:495

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.