SFS 2003:672 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet / SFS 2003:672 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
030672.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i kronofogdemyndigheternas
verksamhet;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:184) om be-

handling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet

dels att i 1 kap. 5 § samt 2 kap. 2, 3 och 30 §§ ordet ⬝Riksskatteverket⬝ i

olika böjningsformer skall bytas ut mot ⬝Skatteverket⬝ eller i förekommande
fall ⬝Skatteverkets⬝,

dels att 2 kap. 26 och 27 §§ skall ha följande lydelse.

2 kap.

26 § Skatteverket, i dess egenskap av chefsmyndighet inom exekutions-
väsendet, och kronofogdemyndigheterna får ha direktåtkomst till uppgifter
som avses i 5, 11, 17, 22 och 24 §§.

27 § Tullverket och Säkerhetspolisen får ha direktåtkomst till uppgifter
som avses i 5 § 1�7. Detsamma gäller Skatteverket i dess beskattningsverk-
samhet.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direkt-

åtkomst enligt första stycket får omfatta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

SFS 2003:672

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.