SFS 2022:988 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet / SFS 2022:988 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
SFS2022-988.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:184) om behandling av

uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 20 och 23 §§ lagen (2001:184)
om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet2 ska ha
följande lydelse.

2 kap.
20 §
3 Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information
som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

1. handläggningen av konkurstillsynsärenden, ärenden om tillsyn över

rekonstruktörer och mål enligt lönegarantilagen (1992:497),

2. förebyggande av överskuldsättning och information om skuldsanering

och F-skuldsanering, och

3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

23 § Uppgifter och handlingar i databasen som kan hänföras till ett kon-
kurstillsynsärende eller ett ärende om tillsyn över rekonstruktörer ska gallras
senast fem år efter utgången av det kalenderår då ärendet avslutades. Ett
konkurstillsynsärende ska dock gallras tidigast tio år efter utgången av det
kalenderår då beslutet om konkurs fattades.

Uppgifter och handlingar som kan hänföras till mål enligt lönegaranti-

lagen (1992:497) ska gallras senast tre år efter utgången av det kalenderår
då handläggningen av målet avslutades.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:733.
3 Senaste lydelse 2018:230.

SFS

2022:988

Publicerad
den

23 juni 2022

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.