SFS 2001:1183 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet / SFS 2001:1183 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
011183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i kronofogdemyndigheternas
verksamhet;

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 28 § lagen (2001:184) om

behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet skall ha
följande lydelse.

2 kap.

28 §

En enskild får ha direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv i da-

tabasen som får lämnas ut till honom om regeringen har meddelat föreskrif-
ter om det.

Den som är sökande i ett mål eller ett ärende får ha direktåtkomst till upp-

gifter om målet eller ärendet, om regeringen har medgett det, dock inte till
handlingar som avses i 24 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första
stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:46, bet. 2001/02:SkU13, rskr. 2001/02:123.

SFS 2001:1183

Utkom från trycket
den 21 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.