SFS 1999:1256 Lag om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet / SFS 1999:1256 Lag om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
991256.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617);

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7

§ utsökningsregisterlagen

(1986:617) skall ha följande lydelse.

7 §

2

Riksskatteverket och kronofogdemyndigheterna får för de ändamål

som anges i 1 § ha terminalåtkomst till det centrala utsökningsregistret.

Terminalåtkomsten för en kronofogdemyndighet får avse endast uppgifter

om

1. den som är registrerad hos myndigheten som gäldenär i mål om exeku-

tiva åtgärder,

2. den som i annat fall än som avses under 1 är gäldenär eller svarande i

mål eller ärende som handläggs hos myndigheten,

3. make till person som avses under 1,
4. den som är gemensamt betalningsansvarig med person som avses

under 1,

5. fåmansföretag och fåmanshandelsbolag som avses i 56 kap. 2�4 §§ in-

komstskattelagen (1999:1229) och delägare i sådant företag, om företaget el-
ler delägare i detta är gäldenär som avses under 1,

6. skuldsanering, företagsrekonstruktion, konkurs och näringsförbud.
I den utsträckning som regeringen föreskriver får en sökande eller dennes

ombud ha terminalåtkomst till uppgifter i det centrala utsökningsregistret om
de mål eller ärenden som sökanden gett in.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före ikraftträdan-
det.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

2

Senaste lydelse 1996:1439.

SFS 1999:1256

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.