SFS 2011:532 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet / SFS 2011:532 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
110532.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;

utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:184) om

behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

2

dels att 2 kap. 2, 3, 8, 10, 14, 16, 20 och 21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 2 kap. 25 § ska lyda ⬝Tillgången till per-

sonuppgifter⬝,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 26 §, av följande

lydelse,

dels att det i lagen närmast före 2 kap. 27 § ska införas en ny rubrik som

ska lyda ⬝Direktåtkomst⬝.

2 kap.

2 §

3

Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av informa-

tion som behövs i Kronofogdemyndighetens och Skatteverkets verksamhet
för

1. verkställighet eller annan åtgärd som särskilt åligger Kronofogde-

myndigheten enligt utsökningsbalken eller annan författning,

2. indrivning av statliga fordringar m.m.,
3. avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
4. ansökan om och tillsyn över näringsförbud,
5. förebyggande av överskuldsättning, och
6. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

3 §

4

Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av informa-

tion som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Kro-
nofogdemyndigheten för

1. avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
2. kvittning vid utbetalning av bidrag,
3. planering, samordning och uppföljning av revision och annan kontroll-

verksamhet vid beskattning och tulltaxering,

1 Prop. 2010/11:78, bet. 2010/11:SkU30, rskr. 2010/11:240.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:733.

3 Senaste lydelse 2006:733.

4 Senaste lydelse 2006:733.

SFS 2011:532

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:532

4. utredningar vid bestämmande och betalning av skatter, tullar och avgif-

ter,

5. ärenden om ansvar för någon annans skatter och avgifter, och
6. kontroll och tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan

liknande prövning.

8 §

5

Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av informa-

tion som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

1. handläggningen av mål om betalningsföreläggande, handräckning eller

europeiskt betalningsföreläggande,

2. tillhandahållande av utslag i mål om betalningsföreläggande och hand-

räckning samt verkställighetsförklaring i mål om europeiskt betalnings-
föreläggande,

3. förebyggande av överskuldsättning, och
4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

10 §

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av

verksamhet enligt 8 § 1�3. Uppgifter om andra personer får behandlas om
det behövs för handläggningen av ett mål.

14 §

6

Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av informa-

tion som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

1. handläggning av ärenden om skuldsanering,
2. förebyggande av överskuldsättning, och
3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

16 §

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av

verksamhet enligt 14 § 1 eller 2. Uppgifter om andra personer får behandlas
om det behövs för handläggningen av ett ärende.

20 §

7

Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av informa-

tion som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

1. handläggningen av konkurstillsynsärenden och mål enligt lönegaranti-

lagen (1992:497),

2. förebyggande av överskuldsättning, och
3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

21 §

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av

verksamheten enligt 20 § 1 eller 2. Uppgifter om andra personer får behand-
las om det behövs för handläggningen av ett mål eller ärende.

26 §

8

Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en

behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om tillgången till personuppgifter.

5 Senaste lydelse 2008:883.

6 Senaste lydelse 2006:733.

7 Senaste lydelse 2006:733.

8 Tidigare 26 § upphävd genom 2007:330.

background image

3

SFS 2011:532

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.