SFS 2015:1031 Lag om ändring i lagen (2005:1047) om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens / SFS 2015:1031 Lag om ändring i lagen (2005:1047) om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens
151031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:1047) om internationella
förhållanden rörande försäkringsföretags och
kreditinstituts insolvens;

utfärdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att rubriken till lagen (2005:1047) om

internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts in-
solvens samt 1�13 och 16 §§ ska ha följande lydelse.

Lag om internationella förhållanden rörande finansiella företags
insolvens

1 §

Denna lag gäller vid en rekonstruktionsåtgärd eller ett likvidationsförfarande

för ett försäkringsföretag eller ett institut hemmahörande i en stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vid resolutionsåtgärder gäller denna lag även för ett företag som avses i

1 kap. 1 § första stycket 2 lagen (2015:1016) om resolution och ett motsva-
rande utländskt företag hemmahörande inom EES.

Lagen gäller också i tillämpliga delar för andra försäkringsföretag och in-

stitut som har beviljats tillstånd att bedriva verksamhet genom filial i en stat
inom EES.

Lagen gäller inte för sådana försäkringsföretag vars försäkringsrörelse om-

fattar endast återförsäkring.

2 §

I denna lag betyder

1. förvaltare: den som utses av en myndighet för att ha hand om ett likvida-

tionsförfarande,

2. institut: kreditinstitut och värdepappersföretag,
3. likvidationsförfarande: tvångslikvidation, konkurs och liknande kollek-

tivt tvingande förfarande som har beslutats av domstol eller annan myndighet
och innebär att företagets eller institutets tillgångar avyttras och behållningen
fördelas mellan borgenärerna, aktieägarna eller delägarna,

4. rekonstruktionsåtgärd: resolutionsåtgärd som anges i 6 eller annan åt-

gärd som har beslutats av domstol eller annan myndighet för att bevara eller

1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrät-
tande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersfö-
retag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets för-
ordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2015:1031

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1031

återställa ett företags eller ett instituts finansiella ställning och som kan på-
verka andras rätt,

5. rekonstruktör: den som utses av en myndighet för att vidta en rekon-

struktionsåtgärd, och

6. resolutionsåtgärd: en åtgärd som anges i 12 kap. 1 § första stycket 1

eller 2 eller andra stycket lagen (2015:1016) om resolution eller en motsva-
rande utländsk åtgärd enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/
EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och reso-
lution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets
direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/
EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU,
2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förord-
ningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen.

3 §

Svensk domstol eller annan myndighet får ta upp en ansökan om ett likvida-

tionsförfarande eller besluta om en resolutionsåtgärd, endast om företaget
eller institutet är hemmahörande i Sverige eller är hemmahörande utanför
EES och har beviljats tillstånd att bedriva verksamhet genom filial här.

4 §

En rekonstruktionsåtgärd och ett likvidationsförfarande i en annan stat

inom EES har verkan i Sverige i enlighet med vad som gäller i den staten. Re-
konstruktörens eller förvaltarens behörighet gäller också här.

Rekonstruktörens eller förvaltarens behörighet ska anses styrkt genom för-

ordnandet i original eller i bestyrkt kopia eller genom annat särskilt intyg. På
begäran ska en svensk översättning tillhandahållas.

I 25 kap. lagen (2015:1016) om resolution finns ytterligare bestämmelser om

verkan av vissa beslut som fattats av en resolutionsmyndighet i en annan stat
inom EES.

5 §

I ett svenskt likvidationsförfarande och i fråga om dess verkan tillämpas

svensk lag, om inte annat följer av 6�15 §§. Detsamma gäller för svenska re-
solutionsåtgärder.

6 §

Har någon före förfarandet eller resolutionsåtgärden en rätt till egendom

i en annan stat inom EES som gäller mot företagets eller institutets borgenä-
rer, påverkar förfarandet eller resolutionsåtgärden inte den rätten.

7 §

I fråga om verkan av förfarandet eller resolutionsåtgärden på ett anställ-

ningsavtal tillämpas lagen i den stat inom EES som gäller för avtalet.

8 §

I fråga om verkan av förfarandet eller resolutionsåtgärden på ett avtal

om nyttjanderätt till eller förvärv av fast egendom tillämpas lagen i den stat
inom EES där egendomen är belägen. Den lagen avgör också frågan om egen-
domen är fast eller lös.

9 §

I fråga om verkan av förfarandet eller resolutionsåtgärden på sådan rätt

till fast egendom, skepp eller luftfartyg som följer av en anteckning i ett
offentligt register tillämpas lagen i den stat inom EES där registret förs.

10 §

I fråga om giltigheten av vissa förfoganden efter beslutet om förfaran-

det eller resolutionsåtgärden tillämpas lagen i den stat inom EES där fast

background image

3

SFS 2015:1031

egendom är belägen eller där ett register eller ett konto förs eller ett förva-
ringssystem finns. Detta gäller om ett företag eller ett institut mot ersättning
förfogar över

1. fast egendom,
2. skepp eller luftfartyg till vilket rätten följer av en anteckning i ett offent-

ligt register, eller

3. värdepapper för vars giltighet, eller för att ett förfogande över dem ska

vara giltigt, det förutsätts att en anteckning görs i ett register eller på ett konto
enligt lagen i en stat inom EES, eller i ett centralt förvaringssystem som regle-
ras av lagen i en stat inom EES.

11 §

I fråga om verkan av förfarandet eller resolutionsåtgärden på en pågå-

ende rättegång som gäller egendom eller rättigheter som företaget eller insti-
tutet inte längre råder över tillämpas lagen i den stat inom EES där rätte-
gången pågår.

12 §

3

I fråga om verkan av förfarandet eller resolutionsåtgärden på sådan

rätt som följer av ett avtal på en reglerad marknad för finansiella instrument
eller på ett avtal om avräkning eller återköp tillämpas den lag som gäller för
avtalet.

Detta hindrar dock inte tillämpningen av 5 kap. 1 §, 11 kap. 3 och 5�7 §§

eller 13 kap. 11�16 §§ lagen (2015:1016) om resolution.

13 §

I fråga om verkan av förfarandet eller resolutionsåtgärden när det gäl-

ler sådana finansiella instrument som avses i 5 kap. 3 § lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument tillämpas den lag som följer av nämnda
paragraf.

I fråga om verkan av förfarandet eller resolutionsåtgärden på företagets el-

ler institutets rättigheter och skyldigheter som deltagare i ett anmält avveck-
lingssystem tillämpas den lag som följer av 12 § lagen (1999:1309) om sys-
tem för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden.

16 §

Det som enligt svensk lag eller annan författning gäller i fråga om an-

teckning av beslut om konkurs i offentliga register gäller också när en rekon-
struktionsåtgärd eller ett likvidationsförfarande har beslutats i en annan stat
inom EES. Beslutet ska anmälas till Finansinspektionen som ska underrätta
den som för respektive register.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om vad som ska framgå av

anmälan om registrering.

Om det av lagen i en annan stat inom EES följer att ett svenskt likvidations-

förfarande eller en svensk resolutionsåtgärd ska registreras där, ska förvalta-
ren respektive Riksgäldskontoret se till att detta sker.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

3 Senaste lydelse 2007:567.

background image

4

SFS 2015:1031

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.