SFS 2006:516 Lag om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2006:516) om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer / SFS 2006:516 Lag om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer
060516.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om förbud mot utmätning av viss ersättning till
vittnen och andra hotade personer;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Anspråk på ersättning, som utgör en del av säkerhetsarbete enligt 2 a §
polislagen (1984:387) och som kan betalas ut till vittnen och andra hotade
personer, får inte utmätas för den ersättningsberättigades skulder. I fråga om
förbud mot utmätning sedan ersättning har betalats ut tillämpas 5 kap. 7 §
andra stycket utsökningsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

JENS ORBACK
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:138, bet. 2005/06:JuU36, rskr. 2005/06:297.

SFS 2006:516

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.