SFS 1995:793 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning / SFS 1995:793 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
SFS 1995_793 Lag om ändring i konkurslagen (1987_672)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:793

Utkom från trycket
den 21 juni 1995

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om konkurslagen

(1987:672)

dels att 2 kap. 3 §, 3 kap. 6 §, 6 kap. 2, 3 och 5 §§, 7 kap. 12-14,

22, 28 och 30 §§, 8 kap. 3, 6 och 7 §§, 9 kap. 14 § och 11 kap. 10 §
skall ha följande lydelse,

dels att rubriken till 16 kap. skall lyda "Bestämmelser om

handläggning och överklagande m.m.",

dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 15 kap. 5-8 §§

samt närmast före 15 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

3 § Görs ansökningen av gäldenären, bör till ansökningshandlingen bi-
fogas en av gäldenären underskriven förteckning över boets tillgångar
och skulder med uppgift om varje borgenärs namn och postadress samt
om det räkenskapsmaterial och de andra handlingar som rör boet.

Ansöker ett dödsbo eller en dödsbodelägare om att boet skall försättas

i konkurs, skall till ansökningshandlingen bifogas bouppteckningen efter
den döde eller, om inregistrering har skett, uppgift om dagen därför. Har
inte bouppteckning förrättats, skall uppgift om varje delägares namn och
postadress lämnas.

3 kap.

6 § Tvister mellan förvaltaren och gäldenären eller annan i frågor som
avses i 4 och 5 §§ skall prövas av tillsynsmyndigheten på ansökan av
förvaltaren, en borgenär, gäldenären eller en underhållsberättigad.
Myndigheten skall inhämta yttranden i den omfattning som behövs för
prövningen. Myndighetens beslut gäller omedelbart, även om det över-

1423

1

Prop. 1994/95:189, bet. 1994/95:LU31, rskr. 1994/95:411.

background image

SFS 1995:793

klagas. Beslutet skall efter ansökan ändras, om senare upplysta
omständigheter eller ändrade förhållanden motiverar det.

Tillsynsmyndighetens beslut i ett ärende som avses i första stycket

får överklagas av den vars rätt berörs av beslutet. I fråga om ett
sådant överklagande tillämpas bestämmelserna i utsökningsbalken om
överklagande av beslut om utmätning av lön.

6 kap.

2 § Gäldenären skall ge rätten, tillsynsmyndigheten, förvaltare och
granskningsmän de upplysningar av betydelse för konkursutredningen
som de begär. Upplysningsskyldigheten omfattar även egendom, som
inte ingår i boet på grund av att den finns utomlands.

Gäldenären skall på begäran av förvaltaren närvara vid bouppteck-

ningsförrättningen. �r gäldenären en juridisk person och finns det
flera ställföreträdare, gäller denna skyldighet dock inte för en sådan
ställföreträdare vars närvaro förvaltaren anser sakna betydelse för
boutredningen.

Vid förlikningssammanträde och sammanträde för prövning av

ackordsförslag skall gäldenären närvara, om han inte har laga förfall
eller rätten medger att han uteblir. Att gäldenären uteblir från ett
sammanträde hindrar inte att de ärenden som skall förekomma på
sammanträdet handläggs.

3 § Gäldenären skall inför rätten avlägga bouppteckningsed. Han
skall göra de tillägg till eller ändringar i bouppteckningen som han
anser behövs och med ed betyga att bouppteckningens uppgifter om
tillgångar, skulder och räkenskapsmaterial med gjorda tillägg eller
ändringar är riktiga och att det inte enligt hans vetskap har oriktigt
utelämnats eller tagits upp någon tillgång eller skuld.

�r gäldenären en juridisk person och finns flera ställföreträdare,

behöver bouppteckningsed inte avläggas av en sådan ställföreträdare vars
edgång förvaltaren anser sakna betydelse för boutredningen.

5 § När det åligger en förmyndare att avlägga bouppteckningsed är
även den omyndige, om han har fyllt femton år, skyldig att på yrkande
av förvaltaren eller en borgenär avlägga eden. Detta gäller dock inte om
det finns sådana särskilda omständigheter att anledning till edgången
saknas.

Annan än gäldenären är skyldig att på yrkande av förvaltaren eller

en borgenär avlägga bouppteckningsed eller beediga viss uppgift i
bouppteckningen, om det kan antas att sådan edgång är av betydelse
för boutredningen. Detta gäller inte den som avses i 36 kap. 5 §
rättegångsbalken såvitt gäller uppgift beträffande vilken han inte får
höras som vittne, såvida han inte är närstående till gäldenären.

När ett yrkande om edgång enligt denna paragraf har framställts, skall

rätten kalla förvaltaren, tillsynsmyndigheten och den som avses med

1424

background image

SFS 1995:793

yrkandet till förhandling inför rätten. Har yrkandet framställts av en
borgenär, skall även denne kallas. Kallelsen till den som avses med
yrkandet skall delges.

Bifalls yrkandet, skall edgången fullgöras genast om det lämpligen kan

ske eller vid den senare tidpunkt som rätten bestämmer. I fråga om
edgångens fullgörande gäller 4 § andra stycket.

7 kap.

12 § Förvaltaren skall snarast ta hand om gäldenärens bo med det

räkenskapsmaterial och de andra handlingar som rör boet. Om gälde-

nären är eller under det senaste året före konkursansökningen har varit
bokföringsskyldig, skall förvaltaren i det omhändertagna räkenskaps-
materialet på lämpligt sätt ange dagen för omhändertagandet.

Den som på uppdrag av gäldenären har upprättat räkenskapsmaterial

rörande gäldenärens bo är skyldig att lämna ut materialet till förvaltaren
i gäldenärens konkurs.

13 §2 Förvaltaren skall upprätta en bouppteckning. I denna skall boets

tillgångar tas upp till noggrant uppskattade värden. Bouppteckningen
skall vidare innehålla uppgift om varje borgenärs namn och postadress.

Om det finns anledning, skall bouppteckningen också innehålla upp-

gift om egendom som inte ingår i boet på grund av att den finns utom-
lands. Har gäldenären uppgivit att sådan egendom saknas skall boupp-
teckningen innehålla uppgift om detta.

I den utsträckning det behövs skall bouppteckningen också innehålla

en förteckning över dels räkenskapsmaterial, dels andra handlingar som
rör boet.

Bouppteckningen skall av förvaltaren ges in till rätten och tillsyns-

myndigheten så snart som möjligt och senast en vecka före edgångs-
sammanträdet.

Har en av gäldenären underskriven bouppteckning förut getts in till

rätten, behöver någon ny bouppteckning inte upprättas, om förvaltaren
anser att denna är tillförlitlig. I så fall skall han snarast anmäla det till
rätten och tillsynsmyndigheten.

Skall bevakningsförfarande äga rum och har någon bouppteckning

ännu inte getts in till rätten, skall förvaltaren så snart som möjligt och
senast en vecka från beslutet om bevakningsförfarandet skicka en
förteckning över borgenärerna med uppgift om varje borgenärs
postadress till rätten och tillsynsmyndigheten. I ett bankaktiebolags, en

sparbanks eller en central föreningsbanks konkurs skall till boupp-
teckningen eller borgenärsförteckningen bifogas uppgift om insätt-
ningsborgenärerna och deras fordringsbelopp med upplupen ränta. I ett

2

Senaste lydelse 1989:1084.

1425

background image

SFS 1995:793

livförsäkringsbolags konkurs skall på motsvarande sätt bifogas uppgift
om försäkringstagarna och deras fordringar.

14 § Förvaltaren får, om det behövs, begära handräckning av krono-

fogdemyndigheten för att kunna omhänderta eller annars få tillgång
till gäldenärens bo med det räkenskapsmaterial och de andra hand-
lingar som rör boet. Detsamma gäller sådant räkenskapsmaterial som
avses i 12 § andra stycket. Kronofogdemyndigheten får då genomsöka
hus, rum eller förvaringsställen och, om tillträde behövs till något ut-
rymme som är tillslutet, låta öppna lås eller ta sig in på annat sätt.
Kronofogdemyndigheten får även i övrigt använda tvång i den mån
det behövs för det avsedda ändamålet och det kan anses befogat med
hänsyn till omständigheterna. Våld mot person får dock brukas endast
om kronofogdemyndigheten möter motstånd och i den mån det med
hänsyn till ändamålet med ingripandet kan anses försvarligt.

I fråga om överklagande av kronofogdemyndighetens beslut eller åt-

gärd enligt första stycket tillämpas bestämmelserna i utsökningsbalken
om talan mot utmätning i allmänhet.

22 § Om det vid konkursens avslutande finns några hinder mot att
det räkenskapsmaterial och de andra handlingar rörande boet som för-
valtaren har tagit hand om återställs till gäldenären, skall de överläm-
nas till tillsynsmyndigheten, om inte förvaltaren anser att han bör be-
vara dem. Handlingarna skall bevaras i enlighet med vad som i varje
särskilt fall gäller om arkivering.

28 § Tillsynsmyndigheten skall ha tillgång till det räkenskapsmaterial
och de andra handlingar som rör boet.

Tillsynsmyndigheten är skyldig att på begäran lämna upplysningar om

boet och dess förvaltning till rätten, borgenärer, granskningsmän eller
gäldenären.

30 § Om en borgenär begär det, skall rätten förordna en
granskningsman att med de befogenheter som anges i denna lag
övervaka förvaltningen på borgenärens vägnar. Till granskningsman skall
utses den som borgenären föreslår, om han är lämplig.

Granskningsmannen skall ha tillgång till det räkenskapsmaterial och

de andra handlingar som rör boet.

Om borgenären begär det, skall även en ersättare för gransknings-

mannen utses. Bestämmelserna om granskningsman gäller även för er-
sättaren.

Granskningsmannen skall entledigas om han eller borgenären gör

framställning om det eller om han visar sig inte vara lämplig.

Ersättningen till granskningsmannen skall betalas av borgenären.

1426

background image

SFS 1995:793

8 kap.

3 § Har gäldenären överklagat konkursbeslutet, får inte mot hans vilja
någon egendom i boet säljas förrän hovrätten har prövat överklagandet.

Första stycket utgör inte hinder mot

1. sådan försäljning som föranleds av bestämmelserna i 3 kap. 7 och 8

§§ samt 2 och 10 §§ i detta kapitel,

2. försäljning av sådan lös egendom som är utsatt för förskämning

eller snar förstörelse eller hastigt faller i värde eller kräver alltför
kostsam vård,

3. försäljning i annat fall av lös egendom, i den mån medel annars

skulle saknas till betalning av utgifter för boet.

6 §3 Om fast egendom finns i boet, får förvaltaren begära att den säljs
exekutivt. Egendomen får också säljas på annat sätt, om förvaltaren
anser att det är fördelaktigare för boet. Om egendom säljs till
konkursgäldenären eller någon denne sådan närstående person som
anges i 4 kap. 3 § skall försäljningen ha föregåtts av ett offentligt
anbudsförfarande, om särskilda skäl inte gör det obehövligt.

Har en exekutiv auktion hållits på fast egendom som hör till boet utan

att någon försäljning har kommit till stånd, behöver förvaltaren inte vidta
ytterligare åtgärder för egendomens försäljning. Har någon exekutiv
auktion inte ägt rum men finns det anledning att anta att en sådan
auktion inte kommer att leda till försäljning, behöver förvaltaren inte
vidta någon åtgärd för att sälja egendomen, om samtycke till det har
lämnats av de borgenärer som i konkursen kan göra gällande fordringar

som skall utgå med särskild förmånsrätt ur egendomen.

Har en exekutiv auktion blivit utlyst på boets fasta egendom, skall

förvaltaren före bevakningssammanträdet avlämna den behållning som
under konkursen uppkommit av egendomen. Behållning som inte
avlämnas före bevakningssammanträdet skall, om egendom säljs,
avlämnas före tillträdesdagen och i annat fall innan utdelning sker i
konkursen. Vid försäljning under hand skall behållningen avlämnas före

tillträdesdagen.

Förvaltaren skall även senast vid bevakningssammanträdet anmäla

arvode, andra kostnader och sådana fordringar som kan göras gällande i
konkursen och som bör beaktas vid försäljning av egendomen. När
förvaltaren gör en anmälan på en borgenärs vägnar, skall han skriftligen
underrätta denne om det.

3

Senaste lydelse 1994:446.

1427

background image

SFS 1995:793

7 §4 Försäljning av lös egendom som inte sker genom fortsättande
av gäldenärens rörelse skall ske på auktion eller på annat sätt efter
vad förvaltaren anser vara mest fördelaktigt för boet. Om egendom
säljs till konkursgäldenären eller någon denne sådan närstående person
som anges i 4 kap. 3 § skall försäljningen ha föregåtts av ett offentligt
anbudsförfarande, om särskilda skäl inte gör det obehövligt.

1428

Lös egendom i vilken en borgenär har panträtt eller någon annan

särskild förmånsrätt får inte utan hans samtycke säljas på annat sätt än
på auktion, om hans rätt är beroende av försäljningen. �ven om
samtycke inte lämnas, får egendomen säljas på annat sätt än på auktion,
om det är sannolikt att högre pris uppnås därigenom och om
tillsynsmyndigheten medger det.

Samtycke enligt andra stycket krävs inte när förvaltaren genom

värdepappersinstitut säljer finansiella instrument, noterade vid en svensk
eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan

reglerad marknad till gällande börs- eller marknadspris eller när det är
fråga om försäljning av lös egendom genom fortsättande av gäldenärens
rörelse.

Särskilda bestämmelser om överlåtelse av försäkringsbestånd finns i

14 kap. 26 och 27 §§ försäkringsrörelselagen (1982:713).

9 kap.

14 §5 Beslut enligt 13 § tredje stycket får överklagas av den som enligt

13 § första stycket är taleberättigad, om han anser att beslutet inte

har tillkommit på lagligt sätt. Beslutet överklagas till hovrätten inom
tre veckor från dagen för beslutet. Om inte hovrätten förordnar annat,
skall beslutet gälla omedelbart.

11 kap.

10 § Innan besluten att fastställa utdelning och att bestämma arvode

till förvaltaren har vunnit laga kraft, får medel som tillagts en
borgenär betalas ut endast om borgenären ställer säkerhet. Har tiden
för överklagande av besluten löpt ut, får dock, utan att säkerhet ställs,
utbetalning ske till borgenär som inte till sin nackdel berörs av ett
överklagande av något av besluten.

�r en fordran beroende av något sådant villkor som avses i 5 kap.

10 §, får utdelningen för fordringen inte betalas ut förrän villkoret

uppfyllts. Detsamma gäller i fråga om en tvistig fordran innan den har
fastställts av domstol. När fordringen har fastställts men innan fast-
ställelsebeslutet har vunnit laga kraft, får medlen betalas ut endast om
borgenären ställer säkerhet.

4

Senaste lydelse 1992:555.

5

Senaste lydelse 1990:1072.

background image

SFS 1995:793

Om bevakningsförfarande har ägt rum, får utdelning för en fordran

som har efterbevakats inte betalas ut under den tid inom vilken
anmärkningar får framställas mot efterbevakningen.

Om en borgenär som har lyft utdelning blir skyldig att till kon-

kursboet betala tillbaka vad han har fått, skall han betala ränta på
beloppet. Räntan beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den
dag då medlen betalades ut till och med den dag då skyldigheten att
återbära medlen inträder och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter.

15 kap.

Register över konkurser

5 § Hos Patent- och registreringsverket skall, för de ändamål som
anges i 6 §, med hjälp av automatisk databehandling föras ett för hela
landet gemensamt register över fysiska personers och dödsbons kon-
kurser.

I handelsregisterlagen (1974:157), aktiebolagslagen (1975:1385) och

lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar finns bestämmelser om
registrering av juridiska personers konkurser.

6 § Det register som avses i 5 § första stycket får användas för
upplysningar till den som begär uppgifter om fysiska personers och
dödsbons konkurser. Patent- och registreringsverket får använda
registret för uppföljning av och tillsyn över de övriga register som
förs hos verket samt för utfärdande av bevis om att en person eller ett
dödsbo inte är försatt i konkurs vid någon domstol i landet.

7 § Registret får innehålla uppgifter om:

1. konkursgäldenärens namn, personnummer och adress,

2. datum för konkursbeslutet,
3. datum för konkursens avslutande,

4. den domstol som fattat beslutet om konkursen och domstolens

målnummer,

5. beslut genom vilket högre rätt har upphävt konkursbeslutet,
6. konkursförvaltarens namn och adress samt
7. namn och adress på den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn

över förvaltningen.

Uppgifterna i registret skall gallras fem år efter utgången av det

kalenderår då konkursen avslutades.

8 § Om en fysisk person eller ett dödsbo försätts i konkurs, skall
tingsrätten samma dag till Patent- och registreringsverket sända en
underrättelse om beslutet. Underrättelsen skall innehålla de uppgifter
som anges i 7 § 1, 2, 4, 6 och 7. Tingsrätten skall även underrätta
verket när en sådan konkurs har avslutats eller när högre rätt har
upphävt ett konkursbeslut.

1429

background image

SFS 1995:793

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995 såvitt avser 15 kap.

5-8 §§ och i övrigt den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1430

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.